Skip to main content

Full text of "Fortegnelse over billeder af ældre malere og norsk, svensk og finsk kunst"

See other formats


STATENS MUSEUM FOR KUNST 
FORTEGNELSE 

OVER 

BILLEDER AF ÆLDRE MALERE 

OG 

NORSK, SVENSK OG FINSK KUNST 




MARTS 1922 

KØBENHAVN 

H.H, THIELES BOGTRYKKERI 



Il min ^ '«»».^^ *^ '•"* . * \ 



FORTEGNELSE 

OVER 

BILLEDER AF ÆLDRE MALERE 

OG 

NORSK, SVENSK OG FINSK KUNST 



STATENS MUSEUM FOR KUNST 
FORTEGNELSE 

OVER 

BILLEDER AF ÆLDRE MALERE 

OG 

NORSK, SVENSK OG FINSK KUNST 




MARTS 1922 

KØBENHAVN 
H.H.THIELES BOGTRYKKERI 



Ved Bestillinger og Maleriindkøb udvidede Christian IV 
den Billedsamling, han havde modtaget i Arv fra 
sine Forfædre. I nogle Rum i Museets Vestfløj er Lofts- 
malerier, han lod udføre til Rosenborg, men kun enkelte 
andre af Museets Billeder synes erhvervede under hans 
Regering, deriblandt Rubens' Billede af Salomons Dom. 
Til de bedste Erhvervelser fra Frederik IILs Tid hører 
et Par Billeder af Jordaens og Bols Portræt af Ruyter. 
Under Christian V indrettede Bendix Grodtschilling (den 
ældste) et Malerigalleri ved Kunstkammeret i den da ny- 
opførte Bygning, som senere anvendtes til det kgl. Biblio- 
tek. Malerisamlingen voksede jævnt ved Frederik IV.s 
Indkøb paa hans Udenlandsrejser, og under Christian VI 
ved gode Lejlighedskøb og Indlemmelsen af det Got- 
torpske Kunstkammer. 

Dog skyldes langt de fleste værdifulde Erhvervelser 
af ældre Billeder Frederik V og Gerhard Morell. Fra 
1745 til 1763 købtes til Kongen gennem Morell henved 
300 Billeder for omtr. 20.000 Rdl. Han stræbte at skaffe 
de flest mulige jævnt gode Billeder for de færrest mu- 
lige Penge. Med stor Dygtighed løste han denne Opgave, 
og havde tilmed det Held at erhverve Rembrandts Emaus- 
billede, der med paaløbende Udgifter kun kostede 75 
Rd.; endda var Rammen udskaaren og forgyldt. Hans 
Indkøb skete i Holland, og Flertallet af de Billeder, han 
erhvervede, var hollandske, men da han ønskede de for- 
skellige Tider og Skoler repræsenterede i den kgl. Sam- 
ling, bød Salget af den forhen Kardinal Silvio Valenti 
Gonzaga, Pave Benedikt XIV.s Statssekretær, tilhørende 
Samling ham Lejlighed til ogsaa at erhverve italienske 
Billeder, deriblandt Mantegnas og Luinis. 



I 1794 brændte Christiansborg med talrige dekora- 
tive Værker af det 18de Aarhundredes franske Kunstnere. 
Paa faa store Billeder nær reddedes dog den egentlige 
Malerisamling, takket være især Johan Conrad Spengler, 
der 1807 efterfulgte sin Fader som Kunstkammerfor- 
valter. Et stort Landskab af Hobbema røvedes 1807 
af Englænderne fra Charlottenlund, hvor det var bragt 
ud for at kopieres: det findes nu i Museet i Brussel. 
1809 købte Frederik VI den af Konsul Hans V^est i 
Nederlandene dannede Samling med Rubens' mesterlige 
Portræt af Abbeden og enkelte andre udmærkede Værker. 
Ringere Betydning havde Erhvervelsen af Livkirurgen 
Johan Christian Bodendicks Samling, der dog rummede 
nogle gode Smaabilleder. 

I 1824 bestemte en kgl. Resolution, at der i Lokaler 
paa det genopførte Christiansborg skulde ophænges et 
passende Udvalg af de fortrinligste Billeder fra Kunst- 
kammeret, fra Wests og Bodendicks Samlinger og fra 
alle de kongelige Slotte, af hvilke især Fredensborg var 
bleven rigt forsynet med Malerier. J. C. Spenglers 1827 
udgivne store »Catalog over det kongelige Billedgalleri 
paa Christiansborg« viser, at alle Verdenskunstens mest 
berømte Mestre med Urette mentes repræsenterede i Sam- 
lingen. En gennemgribende Omordning foretoges af N. L. 
Høyen, hvis 1842 (under Le Maires Navn) udgivne Ka- 
talog i Virkeligheden er den første kritiske Fortegnelse 
over den kgl. Malerisamlings Billeder. Høyen udskød 
næsten Halvdelen af de i Spenglers Katalog opførte 
Billeder, men inddrog til Gengæld fra Slottene enkelte 
andre, deriblandt fra Frederiksborg Rembrandts Dame- 
portræt. Dette havde vel ellers næppe undgaaet den 
Skæbne, der ramte de Billeder, Slottet fik til Erstatning, 
— bl. a. de fire Rubens tilskrevne Landskaber, som Fre- 
derik IV 1709 i Italien havde faaet som Gave af en 
Kardinal. — Med talrige Malerier af utvivlsom Værdi 
gik de til Grunde ved Frederiksborg Slots Brand i 1859. 

Christiansborg brændte atter i 1884. Paa faa Und- 
tagelser nær reddedes alle de i Galleriet fremhængte 
Billeder, medens Størstedelen af Skulpturerne og om- 



trent alle de i Galleriets Magasiner opbevarede Malerier 
— derimellem 43 opførte i Spenglers Katalog — gik til 
Grunde. De kgl. Kunstsamlinger var ved Forfatningsfor- 
andringen blevne Statsejendom og fra 1889 til 1896 op- 
førtes efter Dahlerups Planer »Statens Museum for Kunst«. 
1914—1917 er under Ledelse af Martin Borch sket en 
Omdannelse af Vestibulen, 1917—1921 af Østfløjen, og 
derved opnaaet en væsentlig Forbedring af de Lokaler, 
der i Bygningen var indrømmet Samlingerne af de ori- 
ginale Kunstværker. Den derved indvundne Pladsudvi- 
delse har dog under Samlingernes frodige Vækst vist 
sig utilstrækkelig. Nogle af Museets danske Skulpturer 
er blevne opstillede paa det af Københavns Kommune 
med et Tilskud fra Overretssagfører L. Zeuthen bekostede 
Haveanlæg foran Museet. 

Efter Købet af Wests Samling i 1809 har Galleriets 
Forøgelser med ældre Kunst gennem hele det 19de Aarh. 
kun været yderst faa. Enkelte Billeder erhvervedes i 
Ny og Næ ved Lejlighedskøb eller paa Auktioner i Kø- 
benhavn, i 1837 bl. a. van Goyens Byprospekt, i 1854 
S. V. Ruysdaels smukke Flodbillede. Først Aar 1900 fik 
Museet til Køb af ældre Kunst en lille Bevilling, der 
vanskeligt kunde skaffe det synderligt fremragende Kunst- 
værker. Købesummen for Jordaens' store Billede af 
»Færgebaaden« tilvejebragtes 1912 af offervillige danske 
Kunstvenner. »Dansk Kunstmuseums Forening« (nu For- 
eningen »Kunstmuseets Venner«) dannedes for vedvarende 
at hjælpe Museet til Berigelser af ældre Kunst, og Sta- 
tens Bidrag til samme Formaal forøgedes klækkeligt i 
1920. Desuden har Museets Afdeling for ældre Kunst 
i de senere Aar modtaget anselige Gaver fra S. Larpent, 
Generalkonsul Johan Hansen, Mario Krohn og Willy 
Grétor. At Malerisamlingen paa Nivaagaard er overgaaet 
til Statsejendom, bør ogsaa her nævnes med varm Tak 
til Godsejer J. Hage. ~ 

Med Rette er det bleven hævdet, at en Katalogise- 
ring med Kunstnernavnene opførte i alfabetisk Række- 
følge ikke gav Museets Besøgende nogen let overskuelig 
og vejledende Oversigt over dets Indhold, Trods mange 



Betænkeligheder er derfor i dette Katalog forsøgt en 
mere systematisk Gruppering. De italienske Billeder er 
for faa til at gøre en Inddeling efter lokale Malerskoler 
naturlig, og for de hollandske Maleres Vedkommende 
turde næppe en saadan Inddeling blive tilfredsstillende. 
For at afbryde den lange Liste over de hollandske Ma- 
lere er kun Rembrandt og hans Skole indført som en 
særlig Gruppe. Andre Vilkaarhgheder har været uund- 
gaaelige. Grupperingen af Malere, der i det 17de Aarh. 
og det 18de Aarh. s Begyndelse har været knyttede til 
Danmark, har tilladt at borttage nogle Billeder fra over- 
fyldte Rum i Museets danske Afdeling. Da Broderparten 
af Museets Billeder af nyere ikke nordiske Malere er 
deponerede i Ny Carlsberg Glyptotek, er de ikke med- 
tagne i denne Udgave af Kataloget, saa lidt som Museets 
ikke definitivt ordnede lille Samling af ældre Skulpturer. 
Forholdene har nødvendiggjort, at dette Katalog 
fremtræder i en meget afknappet Form uden Billed- 
beskrivelser, uden Facsimile-Gengivelser efter Signaturer 
og kun med sparsomme Noter. Forholdene under Lock- 
outen har medført den Besynderlighed, at Fortegnelsen 
over norske, svenske og finske Kunstværker maatte sættes 
med mindre Typer. En ny Udgave kan forhaabentlig 
blive fyldigere og bedre. Men selv i denne bør der brin- 
ges en hjertelig Tak til de danske og fremmede Kunst- 
historikere, hvis værdifulde Oplj^^sninger har formindsket 
Antallet af de i et Arbejde som dette uundgaaelige tvivl- 
somme eller mangelfulde Bestemmelser. 

Marts 1922 

KARL MADSEN. 



Kunstværkerne i denne Afdeling er betegnede med fort- 
løbende røde Numre. I den danske Afdeling med fort- 
løbende sorte. P. betyder Papir, T. Træ, L. Lærred, K. 
Kobber. Billedernes Maal i Centimeter angiver Højden først. 



A. ITALIENSKE MALERE 

NARDO DI CIONE 

Levede i Florens, hvor han omtales i Akter fra 1343 

til 1355. Ældre Broder til Andrea Orcagna 

1. Jomfru Marie med Barnet, omgiven af Helgne. For- 
gyldt Baggrund. T. 47 X 22. Med Indramningen 53 X 
26. 1920 Gave fra Mario Krohn. 

PIETRO DI LIANORI? 
Bolognesisk. 14 Aarh. 

2. Kristus paa Korset mellem Jomfru Marie, Marie 
Magdalene og Apostlen Johannes. Forgyldt Baggrund. 
T. 80 X 44. Købt 1902. 

CECCO DI PIETRO 
Levede i Pisa, hvor han vides at have arbejdet fra 1371 

3. Jomfru Marie med Kristusbarnet paa sit Skød. 
Dateret 1379 og mærket med en utydelig Signatur 
. . . S . FTRI. Forgyldt Baggrund. T. 105,3 X 60,5 
(med Indramningen 120,8 X 68,4). Købt 1917. 

SPINELLO ARETINO 

Angives f. 1333? og død 1410. Virkede i Florens, Pisa, 

Siena og Aresso 

4. Jomfru Marie med Kristusbarnet paa sit Skød. For- 
gyldt Baggrund. T. 122 X 56. Købt 1902. 

1 



ANDREA DI GIUSTO 

Florentinsk Maler med Tilnavnet de Manzini 

Død 2 Sept. 1455 

5. Jomfru Marie med Barnet mellem Døberen Johan- 
nes og Frans af Assisi. Forgyldt Baggrund. T. 76 X 
42,5. Købt 1902. 

LORENZO MONACOS STIL 

6. Brudstykke af Fodstykket for en Altertavle. T. v. 
den hellige Benedikt, i Midten Jomfru Maries Be- 
budelse. Delvis forgyldt Baggrund. T. 29X102. 1833 
Gave fra Kammerherre Rumohr. Billedet skyldes en 
Elev af den florentinske Maler Don Lorenzo Monaco 
(omtr. 1370 til 1425). 

ANDREA MANTEGNA 
F. 1431 i Vicenza, d. i Mantua 13 Sept. 1506 

\, 7. Kristus som den lidende Forsoner. Støttet af to 
jamrende Engle sidder han halvt hyllet i sine Lig- 
klæder og fremviser klagende sine Vunder. I Bag- 
grunden Jerusalem og Golgatha. Bet.: ANDREAS 
MANTINIA. T. 80X49. 1763 fra Kardinal Valentis 
Samling. . ; . ^ 

FILIPPINO LIPPI 1 
F. 1457 eller 58 i Prato, d. i Florens 18 Apr. 1604 

8. Joakim og Annas Gensyn udenfor Jerusalems 
gyldne Port. Paa Grund af sin Barnløshed var Joakim 
bortvist fra Templet og levede blandt Hyrder, indtil 
en Engel forkyndte ham og hans Hustru, at hun 
skulde føde Jomfru Marie. Betegnet 1497 PHILIP- 
PINVS-DE FLORENTIA. T. 111X122. Købt 1763. 



FLORENTINSK 
15 Aarh.s Slutning 

9. Den hellige Sebastian. T. 77 X 40. Købt 1902. 

GAMMEL KOPI EFTER LEONARDO DA VINCI 

F. 1452 paa Villa Vinci ved Empoli, 

d. 2 Maj 1519 paa Slottet Cloux yed Amboise 

10. Jomfru Marie i Klippegrotten {»La Vierge aux 
Rochers«). L. 145 X 121. 1758 til Kunstkammeret. 
Regnes for den ældste kendte Kopi efter Originalen 
i Louvre. 

ITALIENSK 
Omtr. 1500 

11. Jomfru Marie med Kristusbarnet. T. 84x38,5. 
Købt 1902. 

12. Jomfru Maries Kroning. Kalkmaleri, overført paa 
Lærred og stærkt restaureret. 167X172. Købt 1902. 

BERNARDINO LUINI 
F. omtr. 1480 i Luini ved Lago Maggiore, 
d. i Lugano sidst i 1531 eller først i 1532 

13. Den hellige Katharina af Aleksandrien. L. 54X45. 
1763 fra Kardinal Valentis Samling. 

ANTONIO SOLARIO 
Virkede i det 16 Aarh.s Beg. i Norditalien og Neapel 

14. Kristusbarnet tilbedes af Jomfru Marie, der knæler 
mellem to musicerende Engle. L. 111X72,8. 1922 
Gave fra »Kunstmuseets Venner«. 



GAMMEL KOPI EFTER RAFAELLO SANTI 

F. i Urbino 6 Apr. 1483, d. i Rom 6 Apr. 1520 
15. Kongernes Tilbedelse. T. 30X49. 1763 fra Va- 
lentis Samling. Kopi efter en Del af Fodstykket for 
Rafaels omtr. 1502 malte Billede i Vatikanet af Maries 
Kroning. 

GIULIO PEPI kaldet ROMANO 
F. i Rom 1492, d. i samme By 1546 
16« Mandsportræt, angivet for »Rafaels Apoteker«. 
Brystb. i Legemsst. T. 43X36. 1763 fra Kardinal Va- 
lentis Samling. Bestemmelsen skyldes Adolfo Venturi.) 

KOPI EFTER EN ITALIENSK MESTER 
FORMENTLIG AF RUBENS 

17. Mandsportræt. Brystb. i Legemsst. T. 41,3X29,6. 
Købt 1919. Den ødelagte Original i Coombe Abbey 
tilskrives Rafael, efter andre skyldes den en vene- 
tiansk Mester. Efter W. v. Bode er Kopien malt af 
Rubens i Italien. 

MELLEMITALIENSK KUNSTNER 
16 Aarh.s Begyndelse 

18. Jomfru Marie nedsprøjter sin Mælk i Munden 
paa den hellige Bernhard af Clairvaux, medens Kristus- 
barnet giver Fæstensringen til Katharina af Siena. 
T. 133X106. 1763 fra Valentis Samling. 

NORDITALIENSK 
16 Aarh. 

19. Den hellige Katharina af Aleksandrien. Kalk- 
maleri. 87 X 56. Købt 1902. 

4 



TIZIANO VECELLIO 

F. i Pieve di Cadore, efter egen Angivelse 1477, 

efter andre Vidnesbyrd omtr. 1490, 

d. i Venedig 27 Aug. 1576 

20. Mandsportræt. Knæbillede i Legemsst. L. 105 X 
82. Wests Samling. En Kopi af Barocci efter Hovedet 
i Pitti-Galleriet. 

GIOVANNI BATTISTA BENVENUTI 

Kaldet Dell' Ortolano. F. omtr. 1490? i Ferrara, 

angives d. i s. By 1525 

21. Kongernes Tilbedelse. T. 36 X 25,5. 1763 fra 
Valentis Saml. 

22. Den hellige Margrethe sejrer over Synd og Død. 
Dateret 1524. T. 191,5X120. Ligeledes. 

MORETTOS STIL 

Alessandro Bonvicino, kaldet Moretto da Brescia 

f. 1498 i Brescia, d. i s. By 1555 

23. Mandsportræt. Brystb., lidt over Legemsst. L. 
40 X 30. Købt 1830. Udsnit af et større Billede. 

PIERINO BUANACCORSI DEL VAGA 
F. 1500 i Florens, d. i Rom 1547 

24. Apostlen Matthæus skriver sit Evangelium, in- 
spireret af en Engel. Foroven den velsignende Gud 
Fader. Nederst ses Profilhovedet af Billedets Donator. 
T. 170,4X95,4. 1763 fra Valentis Saml. 



FRANCESCO MARIA MAZZOLA 

kaldet PARMIGIANINO 

F. 11 Jan. 1505 i Parma, d. i Casalmaggiore ved 

Cremona 24 Aug. 1540 

25. Laurentius Cypo (f. 1488, d. 1546). Knæbillede i 
Legemsst. En Dreng holder hans Paradesværd; Bil- 
ledet har den Fremstilledes Navn og Titler og Aars- 
tallet 1523. T. 123X102. 1763 fra Valentis Saml. 

JACOPO BASSANG 

OG HANS EFTERFØLGERE 

Jacopo da Ponte, kaldet Bassano, f. 1510 i Bassano, 

d. i s. By 13 Febr. 1592, havde foruden sine Sønner 

mange Elever 

26. Johannes den Døbers Henrettelse. L. 131X126. 
Købt 1754. Kunstnernavnet for Billedet omstridt. 
(Efter L F. Willumsen og Jens Thiis er det et Ung- 
domsværk af El Greco). 

27. Mandsportræt. Brystb. i Legemsst. L. 44,7X37,5 
1906 fra Fredensborg. Udsnit af et større Billede? 
(Efter Mario Krohn rimeligvis malt af J. B. Efter 
A. Venturi af Leandro Bassano.) 

28. Forkyndelsen for Hyrderne. L. 129X176. Wests 
Saml. Leandro Bassanos Værksted. 

JACOPO ROBUSTI kaldet TINTORETTO 
F. 1519 i Venedig, d. i s. By 1594 

29. Brylluppet i Kana. L. 44 X 57. Købt 1744. 
Skitse til Billedet i S. Maria della Saluta i Venedig. 

30. Mandsportræt. Knæbillede i Legemsst. L. lOlX 
79. Købt 1913. 



VENETIANSK 

16 Aarh. 

31. En ung Kvinde betragter et Dødningehoved. 
Brystb. i Legemsst. L. 62,8 X 44,6. 1763 fra Va- 
lentis Saml. 

FEDERIGO BAROCCI 
F. 1526 i Urbino, d. i s. By 31 Sept. 1612 

32. Jomfru Maries Bebudelse. L. 191 X 148. 1763 
fra Valentis Saml. Gentagelse efter det til Kirken i 
Loretto malte Billede i Vatikanet. 

33. Dameportræt. L. 119 X 84. Købt 1744. 

MICHELANGELO AMERISI 

DA CARAVAGGIO 

F. mellem 1560 og 65 i Caravaggio, d. i Porto d'Ercole 

ved Neapel 1609 

34. Spillerne. L. 149 X 240. I Inv. 1690. 

BARTOLOMEO SCHIDONE 
F. 1583? i Modena, d. i Parma 1615 

35. Barmhjertighedsgerninger. T. 62 X 42,5. 1763 
fra Valentis Saml. Skitse til et Billede paa Capo 
di monte. 

DOMENICO FETI? 
F. 1589 i Rom, d. i Venedig omtr. 1624 

36. Oldingehoved (Sovende Munk?). Brystb. i Le- 
gemsst. Ovalt. L. 53,3 X 43. V^ests Saml. 



FRANCESCO COZZA 
F. 1605 i Istilo i Calabrien, d. i Rom 1682 

37. Landskab med Englen, der henviser Hagar til 
Kilden. Betegnet: F. Cozza P. A. 1664. L. 128X175. 
Erhvervet 1844. 

ITALIENSKE MALERE 
17 Aarh. 

38. Paris' Dom. L. 61,8X92. 1913 Gave fra S. Lar^ 
pent. Fri Kopi efter et nu ukendt Billede af Giorgone 
eller et Ungdomsværk af Tizian, gengivet i mange 
andre afvigende Kopier. 

39. Thisbe dræber sig ved Pyramus' Lig. L. 63,2 X 
78. West's Saml. 

CARLO DOLCI 
F. 25 Maj 1616 i Florens, d. i s. By 17 Jan. 1686 

40. Den lidende Kristus. L. 47 X 38. Med efter- 
følgende Modstykke købt fra Konsul West's Bo. 

41. Den smertefulde Jomfru Marie. 

SALVATOR ROSA 

F. 20 Juni 1616 i Arenella ved Neapel, 

d. i Rom 15 Marts 1673 

42. Jonas prædiker for Ninives Indbyggere. Betegnet : 
S. Rosa. ,L. 293X218. Angives bestilt af Christian IV 
til Frederiksborg Slotskirke. Købt sammen med de 
to efterfølgende Billeder. 

43. Byen Thebens Grundlæggelse (Ovid: Forvand- 
linger III). Indbyrdes kæmpende Mænd skyder op 
af Jorden, hvor Kadmus efter Minervas Befaling har 

8 



udsaaet den dræbte Drages Tænder. Gudinden peger 
mod de øde Klipper, hvor han med de fem, der over- 
lever Kampen, skal grundlægge Thebens By. L. 
92 X 178. 

44. Havnen ved en Klippekyst. Den lavtstaaende 
Sol spejler sig i Vandet. L. 107 X 238. 

KOPIER AF FRANS DE JONGH 
EFTER SALVATOR ROSA 

45. Jason bedøver Dragen (Ovid : Forvandlinger VII). 
Bet: F. de Jongh. L. 46x37. Købt 1760 med efter- 
følgende Modstykke. De to Billeder er de eneste nu 
kendte Arbejder af Adriaen van Ostades Søstersøn, 
der levede i Haarlem, hvor han 17 Jan. 1705 blev 
begravet. 

46. Kadmus forfærdes ved Spaadommen om at blive 
forvandlet til en Slange (Ovid: Forvandlinger III). 

CARLO CIGNANI 
F. 15 Maj 1628 i Bologna, d. i ForU 6 Sept. 1719 

47. Josefs Kyskhed. L. 262,5X192. Købt af Frederik 
IV 1709 Livorno. 

48. Tarkvinius og Lukretia. Ovalt. L. 74X57. Købt 
af Frederik IV. 

CARLO MARATTA 

F. 13 Maj 1625 i Camerano ved Ancona, d. i Rom 

15 Dec. 1713 

49. Hyrdernes Tilbedelse. L. 64,5X48,5. Med efter- 
følgende Modstykke til Kunstkammeret 1703. 

50. Den hellige Familje paa Flugten til Ægypten. 

9 



LUCA GIORDANO 
F. 1632 i Neapel, d. i s. By 12 Jan. 1705 

51. Paris' Dom. L. 188 X 320. Til Kunstkammeret 
1732. 

FRANCESCO SOLIMENA? 

F. i Nocera de Pagani 4 Okt. 1657, d. i Neapel 

5 Apr. 1747 

52. Allegori. (Guderne forbarmer sig over den lidende 
Menneskehed?). L. 59,7 X 81,8. I Samlingen fra 1825. 

ANTONIO BALESTRA 
F. 1666 i Verona, d. i s. By 21 Apr. 1740 

53. Jesuiterordenens Forherligelse. Jomfru Marie 
rækker sit Barn til Ignatius, Francesco Borgia knæler 
med udbredte Arme og en Engel giver Filippo Neri 
en Lilje. L. 140 X 93, Købt 1837. 

ALESSANDRO MAGNASCO 

Kaldet LISSANDRINO 
F. 1681 i Genua, d. i s. By 1747 

54. En Skærshber. L. 34,8 X 45,8. Købt 1914. 

GIOVANNI BATTISTA PIAZETTA 

F. 13 Febr. 1682 i Pietrarossa ved Treviso, 

d. i Venedig 24 Apr. 1754 

55. En Pige med en Høne. L. 60 X 46. Med efter- 
følgende Modstykke i Samlingen fra 1827. 

56. En Dreng med Æbler i en Kurv. 

10 



DOMENICO TIEPOLO 
F. 30 Aug. 1727 i Venedig, d. i s. By 3 Marts 1804 

57. Nadverens Indstiftelse. Betegnet: Dom: Tiepolo 
fecit Anno 1753. L. 98 X 149. Købt 1761. 



B. SPANSKE MALERE 

SPANSK 
Slutningen af det 15 Aarh. 

58. Apostlene Paulus (S. Pablo) og Jakobus den ældre 
(S. Jago). T. 163,3 X 95. Købt 1917. Antages malt 
af Pedro Diaz de Orviedo. 

DOMENICO THEOTOCOPULI kaldet EL GRECO 
F. omtr. 1548 paa Kreta, d. i Toledo 1614 

59. Mandsportræt. Knæbillede i Legemsst. Betegnet 
(med græske Bogstaver): Domenico. Theotocopul. 
L. 114 X 95. Købt 1763. Tidligere — ogsaa i Marce- 
nays Kobberstik 1755 — antaget for Tintorettos Selv- 
portræt, formenes solgt som saadant paa Auktionen 
efter Rubens i Antwerpen 1641. Den Fremstillede 
er rimeligvis Naturforskeren og Forfatteren Jo. Bapt. 
Porta, der 1570—75 opholdt sig i Rom paa samme 
Tid som El Greco. 

EUGENIO CAXÉSI 
F. 1577 i Madrid, d. i s. By 1642 

60. De onde Engles Fald. Betegnet: Euxenius caxesi 
fac 1605. L. 74 X 42. Til Kunstkammeret 1701. 

11 



JUSEPE DE RIBERA 
F. 12 Jan. 1588 i Jativa, d. i Neapel 1656 

61. Den hellige Onofrius som Eneboer. Betegnet: 
Jusepe de Ribere espafiol F. 1630. L. 116 X 93. 
Købt 1764. 

62. Den hellige Hieronymus. L. 116 X 93. I Inv. 
1673. ' 

FRANCISCO DA ZURBARÅN 

F. 1598 i en Landsby i Provinsen Badajoz, 

d. i Madrid 1664 

63. Portræt af en lille Pige, formentlig Kunstnerens 
Datter Miguela - Francisca. Hel Figur. Legemsst. 
L. 92,5X69,2. Købt 1921. 

VELASQUEZ' VÆRKSTED 

Diego Rodriguez de Silva y Velasquez 

f. 5 Juni 1599 i Sevilla, d. i Madrid 6 Aug. 1660 

64. Isabella af Bourbon, f. 1602, d. 1644. 1615 gift 
med den spanske Konge Filip IV. Hel Figur. Le- 
gemsst. L. 213 X 128. 1812 Gave fra Grevinde Ro- 
senørn. 

FRANCISCO COLLANTES 
F. i Madrid 1599, d. i s. By 1656 

65. Den hellige Hieronymus. L. 107X93. Fra Fre- 
deriksberg Slot 1787. Fri Kopi efter Riberas Billede 
i Uffizierne. 

JOSÉ ANTOLINEZ 
F. i Sevilla 1639, d. i Madrid 1676 

66. Portrætgruppe med 9 Personer. Figurer i Le- 
gemsst. Betegnet: ES PANA —NO 1662 IOSEHa 

12 



AN TOLIN . F. L. 172 X 200. Fra Frederiksborg. 
Rimeligvis malt til Cornelius Pedersen Lerche (1615 
— 81), da han 1662 hjemkaldtes fra Spanien, og frem- 
stillende Personer knyttede til det danske Gesandt- 
skab i Madrid. 

SPANSK 
17 Aarh. 

67. Esther knæler for Ahasverus. L. 229 X 314,6. 
Det i Loftet af Rum XXIII indsatte Maleri stammer 
formentlig fra Rosenborg og angives malt af en spansk 
Maler, der kaldes »Lantzon«. 



C. NEDERLANDSKE MALERE 
15 OG 16 AARH. 

JAN VAN EYCK? 
F. 1370? i Maaseyck, d. i Briigge 1441. 

68. Portrætstudie. Let anlagt Studie. 13 X 11,3. I 
Inv. 1690. Bestemmelsen er omtvistet. 

PETRUS CHRISTUS 

F. Landsbyen Baerle i Nord-Brabant, 

d. i Briigge 1472 

69. Alterfløj med en Portrætfigur af Donatoren, der 
knæler i et Landskab under den hellige Antonius' 
Beskyttelse. T. 59 X 31. Købt 1763 med en nu atter 
fjernet Tilsætning fra det 17 Aarh. (Nr. 161). Paa 
Bagsiden Rester af en Graat i Graat malt Engel. 

13 



HANS MEMLING 

Rimeligvis f. omtr. 1430 i Memling ved Aschaffenburg, 

d. i Briigge 11 Aug. 1494 

70. Portræt af en ung Mand med Rosenkrans i Hæn- 
derne. Landskabelig Baggrund. L. (overført fra Træ) 
44X32. Købt 1744. 

EFTERFØLGER AF MEMLING 

71. Kristus paa Korset mellem Jomfru Marie og Jo- 
hannes. Guldgrund. T. 25,8 X 18,2. 1922 Gave fra 
»Kunstmuseets Venner«. 

NEDERLANDSKE MALERE 
15 Aarh.s Slutning 

72. Staaende i et Kapel giver Jomfru Marie Kristus- 
barnet Die. T. 54,5 X 40,3. 1919 Gave fra General- 
konsul Johan Hansen. Den med forskellige Afvigel- 
ser i mange Eksemplarer forekommende Fremstilling 
antages almindeligt — dog ikke af Georges Hulin — 
at gaa tilbage til et Forbillede af »Flémalle-Mesteren«, 
formentlig Robert Campin (1375—1444). 

73. Kristi Daab. T. 41,9X26,4. Erhvervet 1916 ved 
en Gave fra Fru og Frk. v. Buchwald. Antaget for 
et Ungdomsværk af Cornelisz Engelbrechtsz. 

»MESTEREN FRA FRANKFURT«? 

Nederlandsk Maler, der virkede rimeligvis i Antwerpen 

omtr. 1495—1520 

74. Kongernes Tilbedelse. T. 74 X 72. Til Kunst- 
kammeret 1699. 

14 



NEDERLANDSKE MALERE 
16 Aarh.s Beg. 

75. Portræt af Kong Christiern den anden (f. 1481, 
Konge 1513—23, d. 1559). Brystbillede. Betegnet med 
Aarstallet 1515. T. 34 X 21,5. I Inv. 1690. Formodet 
malt af Jenyn Gossart van Mabuse (f. omtr. 1470, 
d. 1533), bl. a. fordi han med Rimelighed antages at 
have besøgt København 1515. Gustav Falck mener 
Billedet snarere malt af Bernaert van Orley. 

76. Mandsportræt. Brystb. i Legemsst. T. 41 X 30. 
Købt 1830. Henførelsen af Billedet til Mabuse forkastes 
af Georges Hulin. 

JACOB CORNELISZ VAN OOSTZANEN 

(JACOBUS AMSTELODAMENSIS) 

F. før 1470 i Oostsanen, d. før Nov. 1533 i Amsterdam 

77. Abigail knæler bønfaldende for David, der kommer 
med sine Krigere for at tage Hævn over Nabal (1. Sam. 
Bog, 25. Kap.). T. 87 X 67. Købt 1758. Fremstil- 
lingen øverst i Luften af Jomfru Marie og Døberen 
Johannes, der hos den straffende Verdensdommer 
gaar i Forbøn for Menneskene, viser Emnets sym 
bolske Betydning. 

JAN MOSTAERT 
F. 1474? i Haarlem, angives d. i s. By 1555 eller 56 

78. Mandsportræt, Brystbillede. I Baggrunden Kejser 
Augustus og den tiburtinske Sibylle. Paa et Træ et 
Vaabenskjold med tre grønne Søblade. T. 40,5X27. 
Fra Kobberstiksamlingen. Augustus og Sibyllen gen- 
findes ofte i Malerens Billeder. 

15 



79. Jacobæa af Baiern, Grevinde af Holland (f. 1401, 
d. 1436). Halv Figur. Legemsst. Cornettens Horn 
har Hennegaus Vaaben. T. 61 X 42,5. Købt 1787. 
Kopi — rimeligvis forstørret — efter en Original af 
Jan van Eyck (eller en med ham samtidig Kunstner), 

»MESTEREN FOR DE KVINDELIGE HALV- 
FIGURER« OG JOACHIM DE PATENIER 
»Mesteren for de kvindelige Halvfigurer« virkede 
omtr. 1520—40 og synes uddannet i Briissel. 
Patenier f.omtr. 1475? i Dinant eller Bouvignes, d. 1524 

80. Hvile paa Flugten til Ægypten. I Baggrunds- 
landskabet Udsigt over en Landsby til Klipper og Sø. 
T. 64,5 X 64. Købt 1902. Landskabet af Patenier. 

»MESTEREN FOR MAGDALENE-LEGENDEN« 

Nederlandsk Maler, der omtr. 1520 har malt Frem- 
stillinger af Marie-Magdalenes Legende 

81. Lasari Opvækkelse. Købt 1764. I Forgrunden 
t. V. Marie Magdalene. T. v. i Baggrunden omvender 
hun den hedenske Købmand fra Provence og hans 
Hustru, hvis Lig, efter at hun er død i Barselseng 
paa Sejladsen fra Jerusalem, t. h. føres til en Klippe- 
hule. T. 126 X 115. 

»MESTEREN FRA DET HELLIGE BLODS 

BRODERSKAB« 

Nederlandsk Maler, der omtr. 1519 malte Fløjaltret 

til »det hellige Blods Broderskab« i Briigge 

82. Korsnedtagelsen. T. 116,8 X 90. 1914 Gave fra 
Willy Grétor. 

16 



HENDRIK BLES (HERRI MET DE BLES) 

F. 1480? i Bovines ved Dinant, d. i Louvain 
omtr. 1550 

83. Landskab med Flugten til Ægypten. Afguds- 
billederne styrter ned, hvor den hellige Familie kom- 
mer. Bønder kører til Skoven. I et Træ over Josef 
Uglen, der antages for Kunstnerens Mærke. T. 36 X 
57. Fra Fredensborg 1906. 

MARINUS CLAESZON VAN ROYMERSWALE 

F. i Roymerswalen i Provinsen Zeeland, 1509 i Lære 

i Antv^erpen. 1567 forvist for 6 Aar fra Middelburg 

som Deltager i Billedstormen 

84. Skatteopkræveren og hans Hustru. Betegnet med 
Kunstnerens Navn og Aarstallet 1550. T. 84 X 118. 
Maleren har ofte (fra 1538 — 58) behandlet samme 
Motiv med Qvinten Massys som Forbillede. 

MAERTEN JACOBSZVAN HEEMSKERCK 

F. 1498 i Landsbyen Heemskerck, 

d. i Haarlem 1 Okt. 1574 

85. Den opstandne Kristus som Sejrherre over Synd 
og Død. T. 172X131. Købt 1763. 

PIETER AERTSZ 
F. 1507 eller 1508 i Amsterdam, d. i s. By 3 Juni 1575 

86. Det fede Køkken. T. 112X215. Købt 1756. 

VINCENT SELLAER 

Maler fra Mecheln, omtalt 1544. (Identisk med 

Vincent Geldersman?) 

87. Den helhge Familje. T. 99 X 119. Købt 1837. 

17 



PIETER POURBUS? 
F. omtr. 1510 i Gouda, d. i Briigge 30. Jan. 1584 
88. Mandsportræt. Knæbillede. T. 66 X 47. West's 
Saml. (Bestemmelsen tvivlsom). 

PIETER BRUEGEL (DEN ÆLDRE) 

F. omtrent 1525 i Landsbyen Brueghel ved Breda, 

d. i Brussel 5 Sept. 1569 

89- Den Fede angribes af de Magre. Skitse. T. 24,5 X 

34. I Inv. 1775. 

LUCAS DE HEERE 
F. 1534 i Gent, d. i s. By 29 Aug. 1584 

90. De fem kloge og de fem ukloge Jomfruer. Be- 
tegnet med Monogram og 1570. Nederst et af Maleren 
digtet latinsk Vers. T. 61 X61. I Inv. 1737. 

GILLIS MOSTART 
F. omtr. 1534 i Hulst, d. i Antwerpen 28 Dec. 1598 

91. Kristus paa Korset. Betegnet: G. MOSTART. F. 
T. 33 X 25,5. Købt 1763. 

HANS BOL 
F. 16 Dec. 1534 i Mecheln, d. i Amsterdam 1593 

92. Turnering udenfor et Slot. Gouache paa Per- 
gament. 23 X 32. I Inv. 1737. 

93. »Gaasetrækken« paa Vijver i Haag. Betegnet: 
H. Bol F. 1589. Gouache paa Pergament 19 X 62,5. 
I Inv. 1737. 

HANS BOLS RETNING 

94. Prospekt af Antwerpen. T. 32X57. Købt 1763. 

18 



NEDERLANDSK 1567 

95. Mandsportræt, Brystbillede. Mærket: .. N° 1567 
... IS SVÆ 56. T. 59 X 45. Købt 1744. Af Høyen 
maaske med Rette tilskrevet Briiggemaleren Pieter 
Claeissen (1500 — 1576). 

LUCAS VAN VALCKENBORCH 
F. 1540? i Mecheln, d. i Niirnberg 1625? 

96. Bondebryllup. Betegnet: 1574 LVV. Rundt T. 
Diameteren omtr. 37 ligesom efterfølgende Modstykke 
med samme Betegnelse. Begge fra Badstuen. 

97. Bondelystighed. 

98. Klippelandskab. T. 41 X 63. Købt 1763. 

AERT PIETERSZEN 
F. 1550 i Amsterdam, begr. i s. By 12 Juli 1612 

99. Mandsportræt. Brystbillede. Legemsst. Betegnet: 
A . P t 1573. L. 44 X 34. Wests Saml. 

PIETER BRUEGHEL (DEN YNGRE) 
F. i Briissel 1564, d. i s. By 1638 

100. Kristi Gang til Golgatha. Betegnet: P.BRVEGH EL. 
L. 122,5X164. Kompositionen er laant fra et Billede 
af Faderen, den ældre Pieter Br.uegel. 

NEDERLANDSK 
Omtr. 1600 

101. Jaques de Berchem, d. 1600 og hans Hustru 
Anne van Ruynen, d. 1599. Oprindeligt Sidefløje til 
et Epitafium eller Fløjalter i S. Jean i Malines. T. 
62,3 X 46,8. Wests Saml. 

19 T 



D. TYSKE MALERE 
15, 16 OG 17 AARH. 

SYDTYSK MALER 1472 

102. Mandsportræt. Brystbillede. Originalrammen 
har Paaskriften: Do ich XXXX iar was alt Do het 
ich die Gestalt. 1472. T. 42 X 30 (med Rammen 
50,5 X 42). Ligesom det efterfølgende Modstykke i 
Inv. 1690. Efter Max Friedlånder karakterbeslægtet 
med Arbejder åf Mester R. F. fra Salzburg. 

103. Kvindeportræt. Brystbillede. Rammen har Paa- 
skriften: Do ich XXXIII iar was alt Do het ich die 
gestalt. 

LUCAS CRANACH OG HANS VÆRKSTED 
L. C. (den ældre) f. Okt. 1472 i Kronach (Overfranken), 
d. i Weimar 16 Okt. 1553. Hans Vaabenmærke 
den vingede Slange, har først en opretstaaende Flager- 
musvinge, senere en liggende Fuglevinge. 

104. Jomfru Marie med Kristusbarnet, der trolover 
sig med den hellige Katharina og rækker sin venstre 
Haand til en anden Helgeninde (Barbara?). Øverst 
to svævende Engle og det saksiske Vaaben. T. 97 X 
81. 1784 fra Christiansborg. Værkstedsarbejde med 
Fløjaltret fra Worlitz som Forbillede, 

105. Alterfløj. Bag Kurfyrst Frederik den Vise (1463 
— 1525) den heil. Ursula med sin Pil og den heil. 
Genoveva med en brændende Kærte. T. 100 X 35. 
1743 fra Gottorp. 

20 



106. Paris' Dom. Den graaskæggede Merkur vækker 
den sovende Prins for at give ham den Krystalkugle, 
han skal overrække den skønneste af de tre Gud- 
inder. Betegnet med den flagermusvingede Slange 
og 1521. T. 50 X 38. Købt 1744. Tidhgt Eksemplar 
af en ofte gentaget Fremstilling. 

107. Venus med Amor, der klager sig over Biernes 
Stik. Betegnet med den flagermusvingede Slange og 
1530. Emnet fra Theokrits Idyller. Paa Billedet et 
latinsk Vers. T. 57 X 38. 1743 fra Gottorp. 

108. »Melankolien«. En vinget Kvinde snitter Løfte- 
stænger til Børn, der søger at skubbe en stor Kugle 
gennem et Tøndebaand. Hekse rider frem i en Sky. 
Betegnet med den flagermusvingede Slange og 1532. 
T. 51 X 97. 1743 fra Gottorp. 

109. Morten Luther (1483—1548). Brystbillede. Be- 
tegnet med den flagermusvingede Slange og 1532. 
T. 37 X 23,4. I Inv. 1674. 

110. Kvindeportræt. Halv Figur. Betegnet med den 
flagermusvingede Slange. T. 36,6 X 23,7. I Inv. 1674. 

111. Mandsportræl. Halv Figur. Betegnet med den 
flagermusvingede Slange og 1534. T. 51,7X36,3. Med 
efterfølgende Modstykke i Inv. 1690. (Af I. M. Preisler 
stukket som et Portræt af Luther). 

112. Kvindeportræt. Halv Figur. T. 51,6X36. 

113. Kurfyrst Johan den Bestandige (1468—1532). 
Halv Figur. T. 46,6 X 24,8. I Inv. 1690. Værksteds- 
arbejde. 

21 



114. Kurfyrst Johan Frederik den Højmodige af 
Saksen (1503—1554). Brystbillede. Betegnet: 1535. 
T. 20,2 X 14,1. I Inv. 1674 med efterfølgende Mod- 
stykke. Værkstedsarbejder. 

115. Sibylla, Kurfyrstinde af Saksen. 

116. Parforcejagt. De af Jægere og Hunde forfulgte 
Hjorte er drevne sammen paa en Halvø. Betegnet 
med den flagermusvingede Slange. T. 56 X 80. I 
Inv. 1737. 

117. Herkules ved Spinderokken mellem de lydiske 
Piger. Betegnet med den fuglevingede Slange og 
1535. Under Albrecht af Brandenburgs Vaaben et 
latinsk Vers. T. 82 X 116. Fra Christiansborg 1784. 
(Den liggende Fuglevinge antages altsaa med Urette 
først anvendt fra 1537). 

118. Kristus velsigner Børnene. Øverst : Skriftsproget 
fra Matth. Evang., Kap. X. Betegnet med den fugle- 
vingede Slange. T. 56 X 75. 1743 fra Gottorp. Et 
af de talrige Værkstedsarbejder med et Motiv som 
Reformationen havde givet Folkeyndest. 

119. Kristus paa Korset mellem Jomfru Marie og 
Johannes. Den knælende Marie Magdalene griber 
om Korset. Nederst saksiske Vaabenskjolde, deri- 
blandt Byen Meissens, og 14 smaa Portrætfigurer. 
T. 114,8 X 817., Købt 1920. 

120. Kristus paa Korset mellem de to Røvere. T. 67 X 
46,5. Fra Gottorp. 

22 



BARTHOLOMAEUS BRUYN? 
F. 1493 i Wesel, d. i Koln omtr. 1550 

121. Mandsportræt, halv Figur. T. 33,3 X 25,5 (med 
Indramningen 41,3 X 33/2). 1922 Gave fra »Kunst- 
museets Venner.« Portrættet slutter sig til Arbejder 
af »Mesteren for Maries Død«. 

TYSK 
omtr. 1530 

122. Portræt af en Luthspiller. L. (overført fra Træ) 
44X33. I Inv. 1737. Antaget malt af Augsburger- 
Maleren Christoph Amberger. Efter W. v. Bode be- 
slægtet med Arbejder af Svejtser-Maleren Hans Asper. 

GEORG PENCZ 
F. omtr. 1500 i Niirnberg, d. i s. By 1550 

123. Mandsportræt. Halv Figur. Betegnet: 1545. 
A« ÆTATIS SVE 27. T. 94 X 68. I Inv. 1690. 

ADAM ELSHEIMERS RETNING 

Døbt 18 Marts 1578 i Frankfurt a M., d. i Rom, 

rimeligvis 1620 

124. Landskab med Merkur, der opdager Herse 
mellem de atheniensiske Jomfruer paa Panathenæer- 
Festen. (Ovids Forvandlinger II, 708—29). Gouache 
paa Pergament. 15,5 X 21,9. Købt 1918. Gengivet 
i Kobberstik af Jan de Velde 1616. 

EFTER ELSHEIMER 

125. Tobias og Englen. (Tobias Bog, Kap. 6). K. 21 X 
27. Formentlig Kopi fra det 17. Aarh.s Beg, af Jo- 
hann Kønig. 

23 



E. FLAMSKE MALERE 

JODOCUS DE MOMPER 
F. 1564 i Antwerpen, d. i s. By 1635 

126. Vejen forbi Retterstedet. Staffagen af Jan Breughel 
(1568—1625). T. 51 X 77. Købt 1744. 

127. Vinterlandskab. Staffagen af Jan BreugheL Før 

1787 Dørstykke paa Frederiksborg. T. 36X97. 

ANTONIE MIROU 
F. omtr. 1570 i Antwerpen, d. i s. By 1653 

128. Landsby under Klipper nær en Skov. Bet.: 
AMIROV f. K. 25,3 X 37,5. Bodendicks Saml. 

PIETER SCHUBRUCK 
Virkede i Frankenthal i Tiden om Aar 1600 

129. Opgangen til en Borg mellem gamle Bygninger 
i en Klippeegn. Bet.: PSCHVBRVCK 1597. K. 
24,7 X 35,9. Bodendicks Saml. 

SEBASTIAN VRANCX 
Døbt 22 Jan. 1573 i Antwerpen, d. i s. By 1647 

130. Fest i en (romersk?) Slotspark. T. 72 X 106. 
1867 fra Fredensborg. 

HENDRICK VAN BALEN? 
F. 1575 i Antwerpen, d. i s. By 17 Juli 1632 

131. Gudernes Fest. K. 47 X 65,5. Wests Saml. 
Af andre tilskrevet Rottenhammer, Landskabet af Jan 
Breughel. 

24 



PAULUS VAN SOMER 
F. 1576 i Antwerpen, begr. i London 5 Jan. 1621 

132. Henrik, Prins af Wales (f. 1594, d. 1612). Fi- 
gurens Omgivelser og Baggrundsarkitekturen er malet 
af Hendrik van Steenwijck (d. y.). L. 220 X 178. Fra 
Frederiksborg. Rimeligvis erhvervet af Christian IV. 

DAVID VINGKBOONS? 
Døbt 13 Aug. 1576 i Mechelen, d. i Amsterdam 1629 

133. Skovlandskab, hvor Abraham tager Afsked med 
Hagar. K. 46 X 60. Købt 1744. 

134. Selskab i et Lysthus. T. 51 X 86. Frederiks- 
borg Slots Inv. 1650? 

135. Uddeling af Levnedsmidler fra et Kloster. T. 
28 X 38. 1905 fra Fredensborg. 

PETRUS PAULUS RUBENS 
F. 28 Juni 1577 i Siegen, d. i Antwerpen 30 Maj 1640 

136. Kristus paa Korset. T. 105,6 X 74. Købt 1759. 
Malt omtr. 1610. En nøje tilsvarende Kristusfigur 
gengivet fra Modsiden i et Stik af P. van Stompelen. 

137. Akilleus paa Skyros. Skjult i Kvindeklæder 
mellem Kong Lykomedes' Døtre, røber han sig for 
Odysseus og Diomedes ved mellem de falbudte Varer 
at gribe Vaabnene. 34,5 X 29,3. 1922 Gave fra 
»Kunstmuseets Venner«. Kompositionen ændret i 
det omtr. 1617 af van Dijck malte Billede i Prado- 
Museet, Madrid. Mod Rubens' Sædvane er den let- 
behandlede Skitse malt paa Papir. 

25 



138. Salomons Dom (1. Kongernes Bog, Kap. 3). Ne- 
derst t. h. Ranzauernes Vaaben med Paaskriften: 
Mons. Josias Comte de Ransav. Mar^^ De France 
me la donne. L. 233 X 302. Josias Ransau, udnævnt 
til Marschal 1545 og død 1650, har rimeligvis taget 
Billedet som Krigsbytte og sendt det til Christian IV. 
Malt omtr. 1618 — 20 af Rubens' Elever, men i de 
vigtigste Partier gennemgaaet og omarbejdet af Me- 
steren. Maaske udført til et Raadhus. Komposi- 
tionen gengivet i et Stik af Boetius a Bolswert. 

139. Frants I af Toskana (d. 1587). Skitse. T. 33 X 
24. Med efterfølgende Modstykke fra West's Saml. 
Skitser til de to legemsstore Portrætter af Maria af 
Medicis' Forældre, der 1623—24 malles til Billed- 
rækken i Luxembourg, nu i Louvre. 

140. Johanna af Østerig, Frans I's Hustru. Skitse. 

141. Matthæus Yrsselius (f. 1541, d. 1629), Abbed ved 
St. Mikaels Klosterkirke i Antwerpen. Knæbillede. 
Legemsst. Øverst i Baggrunden Abbedens Vaaben 
med Devisen: OMNIBVS OMNIA. T. 114 X 101. 
Wesfs Saml. Oprindeligt anbragt i Epitafiet over 
Abbedens Grav i St. Mikaels Klosterkirke paa Søjlen 
nærmest Koret, saaledes at den Fremstillede syntes 
at betragte det Alterværk, han havde overdraget Ru- 
bens at udføre. (Fremstillingen af Kongernes Til- 
bedelse, nu i Museet i Antwerpen.) Portrættet, der 
angives malt som Tilgift for Betalingen for dette 1624 
malte Alterbillede, overførtes omtr. 1770 til en Sal i 
Abbediet og tilhørte 20 Aar senere en Kunsthandler 
i Amsterdam. 

26 



142. Kristus paa Vejen til Golgatha. Skitseret Brunt 
i Brunt med enkelte Farveangivelser. T. 102 X 72. 
Købt 1905. I Hovedtrækkene samme Komposition 
som det 1634 til Klosterkirken i Afflighem bestilte 
Billede, nu i Museet i Briissel. W. v. Bode har an- 
taget denne Skitse for et Udkast til en ændret Gen- 
tagelse. 

FRANS SNUDERS 

Døbt 11. Nov. 1579 i Antwerpen, 

d. i s. By 19. Aug. 1651 

143. Vildt og Frugter. Betegnet: F. Snijders. fecit. 
L. 123 X 241. Købt 1740? Figuren maaske af Cor- 
nelis de Vos. 

144. Frugter paa et Bord. L. 120 X 178. Købt 1759. 

FRANS FRANCKEN D. YNGRE 
F. 6 Maj 1581 i Antwerpen, d. i s. By 6 Maj 1642 

145. Apelles maler Roxane. Fremstillingen indrammet 
med 8 Brunt i Brunt malte Smaabilleder af Aleks- 
ander den Stores Historie. T. 73,5 X 60,5. 

WILLEM VAN NIEULANT 
F. 1584 i Antwerpen, d. 1635? i Amsterdam 

146. Campo vaccino i Rom. Bet.: GVIL^^^ VAN 
NEILANTA 1609. L. 27 X 34. Købt 1759. 

JAN WILDENS 
F. 1588 i Antwerpen, d. i s. By 16 Okt. 1653 

147. Sommerlandskab med Jægere. K. 49X71. Købt 
af Frederik VI (med et 1884 brændt modsvarende 
Vinterlandskab). 

27 



DANIEL SEGHERS 
F. 5. Dec. 1590 i Antwerpen, d. i s. By 2 Nov. 1661 

148. Et Stenskjold, prydet med Blomster. Betegnet: 
Daniel Seghers Soct« JESV. L. 99 X 70. Købt 1761. 

JACOB JORDAENS 
F. 19 Maj 1593 i Antwerpen, d. i s. By 19 Okt. 1678 

149. s^Færgebaaden til Antwerpen«. T. h. ses i en 
Gruppe af Apostle Peter, der tager Skattens Mønt af 
Fiskens Gab. (Matth. Evang., Kap. 17, V. 24— 27). 
L. 281,5 X 468. 1912 erhvervet til Museet ved Hjælp 
af Bidrag fra en Kreds af danske Kunstvenner. Det 
i Jordaens' Ungdom malte Billede, der i Sandrarts 
»Teutshe Academie« (1675 — 79) med Titlen »Færgen 
til Antwerpen« nævnes som et af hans Hovedværker, 
kom i 1750'ernes Slutning fra Amsterdam til Sverige. 
Forarbejder til Billedet findes i Rijksmuseet i Am- 
sterdam og i Hermannstadt. 

150. Kristus tages til Fange i Gethsemane. Skitse. 
L. 46 X 66. Skitse til det af Sandrart og Houbraken 
omtalte, nu ukendte Billede, der tilhørte Juriaen Ovens, 
hvis Kopi efter det findes paa Gaunø. 

151. Overflødighedshornet dannes. (Ovids Forvand- 
linger IX). Herkules har tilvundet sig Dejanira ved 
at besejre den til en Tyr omskabte Flodgud Akelous, 
og Flodnymferne pynter Tyrens afbrudte Horn med 
Frugter og Grønt. Betegnet: J~ Jor • fe 1649. L. 240 X 
311. Erhvervet 1652. Omtalt af Sandrart. 

152. Susanne og de to Gamle. Betegnet: Jac • Jor • 
fecit: 1653. L. 154 X 202. I Inv. 1690. 

28 



153. »Lader de smaa Børn komme til mig I« L. 253 X 
277. Købt 1759. Malt omtr. 1663 med Bistand af 
Elever. 

CORNELIS SCHUT? 
Døbt i Antwerpen 13 Maj 1597, d. i s. By 30 Apr. 1655 

154. Jomfru Maries Kroning. Skitse. L. 59 X 45. 
Købt 1763. 

ADRIAEN VAN UTRECHT 
F. 15 Jan. 1599 i Antwerpen, d. i s. By Okt. 1652 

155. Frugter. Betegnet: Adriaen van Utrecht fe an° 
1647. L. 115 X 170. Købt 1759. 

156. Dødt Vildt. Betegnet ved Monogram. L. 114,8x 
163,6. 1918 erhvervet ved en Gave fra Fru og Frk. 
V. Buchwaldt. 

ANTHON VAN DIJCK 
F. 22 Marts 1599 i Antwerpen, d. i London 9 Dec. 1641 

157. Modelstudie til en Fremstilling af den hellige 
Sebastian. Brystb. Legemsst. L. 53 X 38. 1913 Gave 
fra S. Larpent. (Købt omtr. 1810 i Rom af Maleren 
C. F. Høyer). Rimeligvis malt som Forarbejde til 
Billedet i Miinchen. 

158. Kristus i Emaus. Brunt i Brunt malt Skitse. 
P. 23,3 X 29,3. 1913 Gave fra S. Larpent. 

159. Den hellige Sebastian. L. 190,2 X 131,8. I Inv. 
1690? Værkstedsgentagelse efter Billedet i Louvre. 

EFTER VAN DIJCK 

160. Maleren Cornelis van Poelenburgh (1586—1667). 
T. 30,5X40,6. 1913 Gave fra S. Larpent. Elevarbejde, 

29 



malt Brunt i Brunt som Forbillede for Peter de Jodes 
Kobberstik i Ikonografien. 

FLAMSK MALER 
17 Aarh.s Beg. 

161. Den hellige Familje. T. 59 X 36. Malt (med 
Motivet fra Rubens' »La vierge au perroquet«) for at 
fuldstændiggøre Petrus Christus' Alterfløj (Nr. 69) til et 
Billede og først skilt fra denne Alterfløj 192L 

ALEXANDER KEIRINCX 
F. 23 Jan. 1600 i Antwerpen, d. i Amsterdam ? efter 1652 

162. Skovvej. Betegnet: A. Keirincx fct A« 1630. 
T. 90 X 122. Købt 1756. 

163. Skovlandskab med badende Nymfer. Betegnet: 
A K. T. 40 X 61. Staffagen malt af Cornelis van 
Poelenburgh. 

LODEWIJK DE VADDER 
F. 1605 i Brussel, d. i s. By 1655 

164. Skovlandskab. T. 54 X 42. Wesfs Saml. 

ADRIAEN BROUWER 

F. 1605 eller 1606 i Oudenaarde, begr. i Antwerpen 

1 Febr. 1638 

165. Værtshusscene. Falsk betegnet: D. Teniers. T. 
38 X 50. Først tilskrevet Brouwer af Gustav Falck. 

DAVID TENIERS (D. Y.) 

Døbt 15 Dec. 1610 i Antwerpen, d. i Brussel 

25 Apr. 1690 

166. Den hellige Antonius' Fristelser. Betegnet med 
Monogram. T. 22X17. Købt 1854. 

30 



JAN FUT 

Døbt 15 Marts 1611 i Antwerpen, d. i s. By 

11 Sept. 1661 

167. Jagtudbyttet. Betegnet: I. Fyt. L. 81 X 107. 
Til Kunstkammeret 1694. 

168. Hunden ved de skudte Fugle. L. 53 X 76. 
Bodendicks Samling. 

169. Ørnen mellem Smaafuglene. L. 79 X 119. 

170. Jægeren med sine Hunde i et Landskab. L. 
64,4 X 54,8. 1920 Gave fra Th. Philipsen. 

DAVID RIJCKAERT (D. Y.) 
F. Nov. 1612 i Antwerpen, d. i s. By 11 Nov. 1661 

171. Krostue med Gæster. Betegnet: D. Rijckaert. 
T. 73 X 105. 

172. Koncert. Betegnet: D. Rijckaert 1650. T. 55,5X 
78. Købt 1763. 

173. Bondegilde. Betegnet: D. Rijckaert 1657. T. 
78 X 94. Bodendicks Saml. 

JACQUES D'ARTHOIS 
F. 1613 i Brussel, d. i s. By 1686 

174. Landskab med store Trægrupper. L. 50 X 82. 
West's Saml. 

FRANS WOUTERS 
F. 1614 i Lier, d. i Antwerpen 1659 

175. Venus begræder den dræbte Adonis. Bet.: 
F. W. P. T. 39 X 60. Købt 1763. 

31 



JULIAN TENIERS 
Døbt i Antwerpen 12 Maj 1616, d. i s. By 1679 

176. En gammel Kone skræller Æbler. Bet.: Julian 
Teniers. T. 25 X 35. Købt 1792. Der kendes kun 
dette Billede, betegnet Julian T., medens andre Bil- 
leder med samme Fremstilling tilskrives hans ældre 
Broder David T. 

lORIS VAN SON 

Døbt 24 Sept. 1623 i Antwerpen, begr. i s. By 

25 Juni 1667 

177. En Stenramme, pyntet øverst med Blomster, 
nederst med Frugter. Betegnet: J VAN SON f. 1664. 
L. 166,5X20,3. Modstykke til efterfølgende 1665 da- 
terede Billede. Det ene købt 1755, det andet 1761. 

178. En Stenramme, pyntet øverst med Frugter, 
nederst med Blomster. 169,4 X 120,7. 

GILLIS VAN TILBORCH 
F. omtr. 1625 i Briissel, d. i s. By omtr. 1678 

179. Portrætgruppe i et Landskab. Landskabet malt 
af Jan Wildens. L. 128 X 160. West's Saml. 

180. Familjebillede. L. 105 X 142. Købt 1763. 

181. Maleren portrætterer hos Kunstsamleren Fruen 
og hendes Datter. Betegnet: TILBORCH. F. L. 98 
X 137. 1791 til Kunstkammeret. 

JAN SIBERECHTS 
F. 29 Jan. 1627 i Antwerpen, d. i England 1703 

182. I Stadsstuen sidder Moderen med sit Sytøj ved 
Vuggen; Pigen fejer Gulvet. Bet. : • I • Sibereehts • 

32 



fecit • A • anvers 1671. L. 60 X 57. Fra Fredensborg. 
Paa Gyldenlæders Tapetet er ophængt Billeder af 
Siberechts ; det længst t. v. tilhører Museet i Antwerpen. 

ALEXANDER COOSEMANS 

Døbt 19 Marts 1627 i Antwerpen, 

d. i s. By 28 Okt. 1689 

183. En halvfyldt Rømer i en Nische. Bet: Alex^ 
Coosemans.t. L. 117 X 93. Købt 1756. 

CAREL EMANUEL BISET 
F. 26 Dec. 1633 i Mecheln, d. i Breda efter 1691 

184. Brætspillerne. L. 64 X 87. Købt 1763. (Be- 
stemmelsen skyldes Bredius). 

FRANS VAN CUYCK DE MIERHOP 
F. 1640 i Briigge, d. i Gent efter 1686 

185. Fisk i en Kurv. Betegnet med Kunstnerens 
Navn. L. 62 X 77. Købt 1902. 

CORNELIS HUYSMANS 
F. 2. April 1648 i Antwerpen, d. i Mecheln 1 Juni 1727 

186. Aftenlandskab. L. 71 X 85. Købt 1763. 

F. HOLLANDSKE MALERE 
ÆLDRE END REMBRANDT 

CORNELIS CORNELISZ VAN HAARLEM 
F. 1562 i Haarlem, d. i s. By 11 Nov. 1638 

187. Apollo og Diana fælder den hovmodige Niobes 
7 Døttre efter at have dræbt hendes 7 Sønner. (Ovids 

33 3 



Forvandlinger VI) Betegnet: ANNO 1591. Falsk til- 
føjet: A. Blommaert. L. 254,6 X 262. I Inv. 1690. 
Anvendt som Loftsbillede i Sal XXX. Af Hofstede de 
Groot, bestemt som et karakteristisk Arbejde af C. 
vanH. ; en Falskner har tilføjet Bioemarts Navn for 
at udgive det for det af van Carl Mander (Schilderboeck 
1604, Bl. 297) højt priste Værk af denne Kunstner. 

188. De onde Engles Fald. L. 238,8 X 307. Det som 
Loftsbillede i Sal XXIX anvendte Billede har Chri- 
stian IV af købt en tilrejsende Kunsthandler. 

189. Allegori paa Livets Korthed. Bet.: CIL 1617. 
T. 47 X 58. I Inv. 1690. 

AMBROSIUS BOSSCHAERT 

D. i Utrecht Maj 1645. Rimeligvis f. i Antwerpen, 

hvor han 1588 var Medlem af Lukas-Gildet, men 

allerede 1593 bosat i de nordlige Provinser 

190. Et Glas med Blomster i en Stennische. Bet.: 
. AB . 1618. K. 55 X 39. 1791 fra Hirchholm. 

MICHIEL JANSZ VAN MIEREVELD 
F. 1 Maj 1567 i Delft, d. i s. By 27 Juni 1641 

191. Digteren og Historieskriveren Pieter Cornelisz 
Hooft (1581—1647). Brystb. i Legemsst. Bet.: Ætatis. 
A« 58. 1638. M. Miereveld. T. 56 X 46. Købt 1758. 

PAULUS MOREELSE 
F. 1571 i Utrecht, d. i s. By Marts 1638 

192. Dameportræt. Brystb., Legemsst. T. 76 X 60. 
I Inv. 1775. 

34 



HOLLANDSK 
17 Aarh.s Begyndelse 

193. Wilhelm den Tavse af Oranien (1538-1584). 
Brystb. i Legemsst. T. 63 X 43. Købt 1891. For- 
billedet skyldes rimeligvis Cornelis de Visscher. 

JACOB ISAACSZ VAN SWANENBURCH 
F. 1571 i Leiden, d. i s. By 17 Okt 1638 

194. Paa Peterspladsen i Rom bæres Paven paa Sedia 
geslatoria og velsigner Folkemængden. Bet.: 1628. 
JACOMO SWANENBVRCH. T. 57x108. Købt 1761. 
Billedet, der er kopieret efter et kobberbestukkent Pro- 
spekt af G. Maggius fra 1619, er det eneste Arbejde 
af Rembrandts første Lærer, der vides betegnet med 
Navn. 

JAN ANTHONISZ VAN RAVESTEYN 
F. omtr. 1572? begr. i Haag 21 Juni 1651 

195. Dameportræt. Knæbillede, Legemsst. Bet.: Anno 
1626 TRauesteyn Fecit. T. 107 X 85. Købt 1885. 

196. Dameportræt. Brystb., Legemsst. T. 46X31,5. 
Wests Saml. Udsnit af et større Billede. 

CORNELIS VAN DER VOORT 
F. 1576 i Antwerpen, begr. i Amsterdam 2 Nov. 1624 

197. Herreportræt. Knæbillede, Legemsst. Bet. :Æta- 
tis suæ 38. An« 1622. L. 149 X 94 med efterfølgende 
Modstykke i Samlingen fra ældre Tid. 

198. Dameportræt. Bet.: Ætatis suæ 38. An« 1622. 

35 3* 



ROLANT SAVERIJ 
F. 1576 i Constray, d. i Utrecht 1639 

199. Blomster i et Glas. Bet: ROELANDT. SAVERY. 
FE. 1620. T. 27 X 16. Fra Rosenborg. 

200. Bjerglandskab med Brændehuggere. T. 25,5 X 
34,5. Købt 1744. 

HENDRIK VAN STEENWICK (D. Y.) 

F. omtr. 1580 i Amsterdam eller Frankfurt a. M., 

d. i London? omtr. 1648 

201. Det indre af en gotisk Kirke. Bet.: 1609. H. V. 
STEINWICK H. K. 14 X 13. Wesfs Saml. 

ANTHONY ANTHONISZ VAN RAVESTEYN 
F. 1581 i Haag, begr. i s. By 31 Jan. 1669 

202. Mandsportræt. Brystb., Legemsst. Bet.: A° 1627. 
Ætatis 19. T. 67X51. Wesfs Saml. Det fremstillede 
Medlem af den haagiske Patriciesfamilje Stalpaert 
van der Wielen er f. 1608 og d. 1628. Et andet Eks- 
emplar af Portrættet i Brunsvig. 

JACOB VAN GEEL 

F. omtr. 1585, d. efter 1635. Levede i Middelburg, 

Delft og Dordrecht 

203. Bjerglandskab med Udsigt mod Sletter og Havet. 
Bet.: Jacob v. Geel. T. 21 X 35. 1913 Gave fra S. 
Larpent. 

CORNELIS VAN POELENBURGH 
F. 1586 i Utrecht, d. i s. By 12 Aug. 1667 

204. Gudeforsamling. (»Uden Ceres og Bakkus fryser 
Venus«). Bet.: C. P. F. T. 36X40,5. Købt 1763. 

36 



HENDRICH DER BRUGGHEN 
F. 1587 i Deventer, d. i Utrecht 1 Nov. 1629 

205. Kristi Bespottelse (Matth. Evang., Kap. 27). L. 
207 X 240. Købt 1755. 

ADRIAEN PIETERSZ VAN DE VENNE 
F. 1589 i Delft, d. i Haag 12 Nov. 1662 

206. »Hvor vi passer sammen!« Et Uglepar i Bøn- 
derdragter paa Skøjter. T. 27 X 18- 

207. Gadesangere. Malt Brunt i Brunt. Bet.: Av:V 
T. 41 X 55. Et af de hos Kai Lykke efter hans 
Flugt beslaglagte Malerier. 

BALTHASAR VAN DER AST 
F. før 1590 i Middelburg, levede endnu 1656 i Delft 

208. To Papegøjer ved en Porcellænsskaal med Frug- 
ter. Bet.: B. van der Ast fecit: 1603. T. 22 X 30,4. 
Fra Gottorp. 

209. En Kurv med Vindruer og Æbler. Bet.: B.V. A. 
T. 34 X 47. 1896 fra Rosenborg. 

MOSES VAN WTENBROUCK 
F. omtr. 1590 i Haag, d. i s. By 1648 

210. Maaneskinslandskab med den barmhjertige Sa- 
maritan. Bet .: M van WTENBROECK. 1625. T. 
42 X 65. 1793 fra Rosenborg. 

GERARD HONTHORST 
F. 4 Nov. 1590 i Utrecht, d. i s. By 27 Apr. 1656 

211. Aftenkoncert. L. 114,7 X 101. 

37 



EFTERLIGNER AF HONTHORST 

212. Den Gamle med sin Søn. L. 115 X 99. Købt 
1763 som Pietro della Vecchia og formentlig malt 
af en med Honthorst samtidig italiensk Kunstner, 

BARTHOLOMÆUS VAN BASSEN 

F. omtr. 1590 i Nederlandenes sydlige Provinser, 

begr. i Haag 28 Nov. 1652 

213. Interiør med et Selskab ved et dækket Bord. 
T. 21 X 27. Modstykke til efterfølgende. Fra Got- 
torp. Figurerne af Esaias van de Velde. 

214. Interiør med Triktrakspillere. 

NICOLAS ELIAES 

F. 1590 eller 91 i Amsterdam, d. i s. By 

mellem 1646 og 56 

215. Herreportræt. Knæbillede. Legemsst. Bet. :Ætatis 
suæ 35. An° 1621. T, 123 X 84. Modstykke til Nr. 

216. Købte 1759. 

216. Dameportræt. Ætatis suæ 26. An*' 1621. 

217. Dameportræt. Knæbillede. Legemsst. Bet.: Anno 
1635. T. 112 X 90. Købt 1883. Modstykket i Privateje. 

WYBRAND SIMONSZ DE GEEST 
F. 1590 eller 92 i Leeuwarden, d. i s. By 1639 

218. Mandsportræt. Knæbillede. Legemsst. T. 95 X 
67. Købt 1763. 

ESAIAS VAN DE VELDE 
F. omtr. 1590 i Amsterdam, begr. i Haag 18 Nov. 1630 

219. Landskab med Ruiner. Bet.: E. V VELDE 
1627. T. 10,5 X 18,5. Modstykke til Nr. 220 med 
samme Betegnelse. Købte 1763. 

38 



220. Bakket Landskab. 

221. Klipper paa en Borg. Bet.: E. \ VELDE 1630. 
T. 15 X 22. Købt 1911. 

222. Landskab med Ryttere paa en sandet Vej. T. 
40,8X71,5. 1917 Gave fra Fru og Frk. y. Buchwald. 

CORNELIS HENDRICKSZ VROOM 
F. før 1591 i Haarlem, d. i s. By 1661 

223. Udkanten af Skoven. T. 15,8X18,4. Billedet har 
været nedfældet i en større Træplade med falske Til- 
føjelser. 

224. Kæret under Bakkerne. Bet.: C VROOM A 1651. 
T. 49 X 66. Fra Fredensborg. 

225. Skovlandskab. L. 63 X 71. I Inv. 1775. An- 
gives før en Restaurering bet. : C VROOM. 

226. Landskab med Fauner og Nymfer. Bet.: J. 
Holsteyn. L. 122 X 160. I Inv. 1787. Den ukendte 
J. Holsteyn, der har malt den uheldige Staffage, var 
rimeligvis en Slægtning af Haarlemer Malerne P. og 
C. Holsteyn. 

ADAM VAN BREEN? 

1612 indtraadt i Haags Lukas-Gilde, menes paaviselig 

i Kristiania 1624—46 

227. Bandyspillere paa Isen. T. 18,8 X 25,5. 1913 
Gave fra S. Larpent. 

JAN VAN MOSGHER 
1613—14 i Lukas-Gildet i Delft, 1640—50 i Haarlem 

228. Landskab. Paa Vejen driver en Bonde to Køer. 
Bet: I van Mosher. T. 38 X 60. I Inv. 1761. (Tid- 
ligere falsk bet.: Ruysdael). Staffagen af Isack v. 
Ostade. 

39 



PIETER MOLIJN? 
F. 6 Apr. 1595 i London, d. i Haarlem 23 Marts 1661 

229. Fiskere ved Stranden. L. 50 X 73. Købt 1763. 
(Bestemmelsen skyldes Hofstede de Groot og Valen- 
tiner). 

JAN JOSEPHSZ VAN GOYEN 

F. 13 Jan. 1596 i Leiden, d. i Haag Apr. 1656 

230. Vinter ved en Bondegaard. T. 19,5 X 35,5. 
Købt med Modstykket Nr. 231 1763. Typiske Ung- 
domsværker af J. V. G. 

231. Sommer ved Værtshuset »Liljen«. 

232. Prospekt af Byen Arnhem. Bet.: V^OIEN 
1646. T. 64 X 98. Købt 1837. 

233. Færgen til Leiden. Bet. : I V G. T. 59 X 88. 
Købt 1902. Mangelfuldt bevaret, maaske kun Kopi. 

LEONARD BRAMER 
F. 24 Dec. 1596 i Delft, begr. i s. By 10 Febr. 1674 

234. Kongernes Tilbedelse. Natbillede. K. 28 X 34. 
I Inv. 1690. 

PIETER PIETERSZ DE NEYN 
F. 16 Dec. 1597 i Leiden, d. i s. By 1639 

235. Hollandsk Flodlandskab. Bet.: PITN. 1636. 
T. 39 X 70,5. Fra Fredensborg. 

DIRK HALS 
F. før 1600 i Haarlem, begr. i s. By 17 Maj 1656 

236. Lystigt Selskab. Bet. : DHALS AN 1622. T. 
50 X 64. Købt 1758. 

237. Ballet. Bet. : D HALS 1647. T. 64 X 82. Købt 
1758. 

40 



PIETER CLAESZ 

F. før 1600 i Burgsteinfurt, begr. i Haarlem 1 Jan. 1661 

238* Vin og Frugter paa et Bord. (Falsk bet.: F. 
Snyders.) L. 105 X 145. I Inv. 1775. 

DANIEL MIJTENS (D. Æ.) 
F. før 1600 i Haag, d. efter 1642 (1656 i Haag?) 

239. Karl I (Stuart). F. 1600, Konge 1625, henrettet 
1649. Hel Figur. Legemsst. Mærket: Carolus magnæ 
brittaniæ Princeps ætatis suæ XXIIII an 1624. L. 
204X126. Rimeligvis malt til Christian IV. 1793 
fra Frederiksborg. Et andet Eksemplar af samme 
Portræt i Museet i Ottawa, Kanada. 

DANIEL VERTANGEN 
F. 1598 i Haag, d. i Amsterdam 1680 

240. Diana og hendes Nymfer. Bet. : D. Vertangen 
fecit. T. 26 X 37. Fra Fredensborg. 

241. Torvescene. Pigen handler med Hønsekræm- 
mersken. Bet.: D. Vertangen f. T. 44 X 55. Købt 
af Morell. Maleren, som oftest efterligner Poeten- 
burgh, har her forsøgt sig i Metzus Stil. 

HOLLANDSK 
17 Aarh.s Beg. 

242. Landskab med Ruiner. Utydelig Betegnelse. 
(F. H. P?). T. 36 X 53,5. Købt 1744. Tilskrevet Bar- 
tholomæus Breenberch (1599 — før 1659), men malt af 
en samtidig og ham overlegen Kunstner. 

41 



PIETER JACOBSZ CODDE 
F. 1599 eller 1600 i Amsterdam, d. i s. By 1678 

243. Soldater udplyndrer en Bonde. Bet.: PC 1645. 
T. 31 X 25. Bodendicks Samling. 

WILLEM CORNELISZ DUYSTER 
F. 1599 eller 1600 i Amsterdam, d. i s. By 31 Jan. 1635 

244. En Dame modtager Besøg af en Officer. T. 
56 X 46. Købt 1837. Et andet Eksemplar af samme 
Billede i fransk Privateje. 

MAERTEN STOOP 
Livsforhold ukendte. Samtidig med Codde og Duyster. 

245. Et Herresædes Plyndring. Bet.: M Stoop. T. 
47 X 57. Fra Gottorp. 

246. Lystigt Selskab. T. 42 X 63. Fra Gottorp. 

PIETER SYMONSZ POTTER 

F. omtr. 1600 i Enckhuizen, begr. i Amsterdam 

4 Okt. 1652 

247. Brætspillere. Bet.: P. Potter fa« 1629. T. 39 X 
52. Fra Fredensborg. 

JOHANES COELENBIER 
F. omtr. 1600 i Courtray, d. efter 1677 

248. Hollandsk Flodprospekt. Bet. : I Coelen . . er. 
T. 32 X 56. Fra Fredensborg. 

HERMAN VAN SWANEVELT 
F. omtr. 1600 i Woerden, d. i Paris 1655 

249. Stille Sommeraften ved en Bjergsø. Jagtnymfer 
hviler sig efter Badet. T. 141 X 184. Købt 1756. 

42 



GERARD HOEGKGEEST 
F. omtr. 1600 i Haag, d. i Delft efter 1655 

250. Det Indre af en katolsk Kirke. Bet.: G H. L. 
50 X 65. Købt 1769. 

251. Det Indre af en Kirke. Bet.: GH 1655. L. 
131X107. I Inv. 1690. Nieuwe-Kerk i Delft er her 
ikke fremstillet helt portrættro. 

ANTHONIS PALAMEDES 
F. 1601 i Delft, d. i Amsterdam 27 Noy. 1673 

252. Soldater i en Vagtstue. Bet.: A. Palamedes. 
T. 45X63. Købt 1744. 

SIMON JACOBSZ DE VLIEGER 
F. 1601 i Rotterdam, d. i Weesp i Beg. af 1653 

253. Jægere holder Hvil. Bet.: S. DE VLIEGER. 
L. 58 X 50. Fra Fredensborg. Rijksmuseets Billede 
af et lignende Motiv dateret 1637. 

254. Et Orlogsskib nær Amsterdam. Bet. ligeledes. 
T. 60 X64. Købt 1763? 

255. Skibe paa Zuidersøen. Bet. ligl. i et Flag. T. 
91 X 124. Købt 1763. 

256. Krigsskibe og andre Fartøjer udenfor Rotterdam. 
Bet. hgl. K. 115 X 183. Købt 1763. 

JAN VAN BIJLERT 
F. 1603 i Utrecht, d. i s. By 16 Nov. 1671 

257. En leende Pige peger paa et Billede med Paa- 
skriften: »Hvem kender min Bag«. L. 74 X 65. 

43 



AERT VAN DER NEER 
F. 1603 i Amsterdam, d. i s. By 9 Nov. 1677 

258. Maanens Opgang over en Landsby. Bet. med 
Monogram XV DN. T. 32 X 48,5. Konsul West's 
Saml. 

259. Fuldmaanen glimter frem fra Træerne ved en 
Kanal. Bet. ligeledes. T. 31,5 X 48,5. 1785 fra Chri- 
stiansborg. 

260. Ildebrand en Vinternat. Bet. ligl. T. 44,5 X 
62. Købt 1760. 

261. Ildebrand i Amsterdam. Bet. ligl. L. 58 X 71. 
1787 fra Frederiksborg. 

PIETER JANSZ VAN ASCH 
F. 1603 i Delft, begr. i s. By 6 Juni 1678 

262. Landstedet Oversteen mellem Haag og Delft. 
T. 30 X 70. West's Saml. (13 ctm. af den oprindelige 
Højde mistedes, da Billedet knækkedes ved Slots- 
branden 1884). 

NICOLAUS KNUPFER 
F. 1603 i Leipzig, d. i Utrecht 1660? 

263. Paulus for Festus og Agrippa (Apostl. Gern., Kap. 
26). Bet. : NKniipfer. T. 85 X 65. Købt 1761. Kunst- 
neren har malt sig selv som Hellebardist ved Siden 
af Tronen. 

264. Merkur fører efter Jupiters Befaling Lykken 
bort fra Jorden. Bet. ligl. T. 57 X 42,5. Købt 1760, 

44 



WILLEM (eller GUILLIAM) HONTHORST 
F. 1604 i Utrecht, begr. i s. By 19 Febr. 1666 

265. Dameportræt (Hertuginde Sophia Hedwig af 
Brunsvig?). Brystb., Legemsst. T. 59 X 47. 1840 
fra Fredensborg. En Beskæring har af Betegnelsen 
kun levnet Slutningen: horst. 

GIJSBERT D'HONDECOETER 

F. 1604 i Amsterdam?, begr. i Utrecht 29 Aug. 1653 

266. Sirfugle, Ænder og andre Dyr. Bet. : (G) D H 
1631. L. 67 X 95. I Inv. 1775. T. h. i Forgrunden 
en buenæbet Tam-And (Anas domestica curvirostris). 
Arten antages uddød. 

DIRK VAN DELEN 

F. omtr. 1605 i Heusden, 

d. 16 Maj 1671 i Arnemuyden. 

267. Konversation udenfor et Slot. Bet.: D VAN 
DELEN 1636. T. 43 X 32. Købt 1760. 

268. Paladsarkitektur. Bet.: D. V. DELEN. 1644. 
T. 48 X 55. Købt 1759. 

ELIAS VONCK 

F. 1605 i Amsterdam? begr. i s. By 10 Juni 1652 

269. Døde Fugle. Bet.: Ehas Vonck fe Ao 1640. 
T. 71 X 55. Købt 1760. 

SALOMON VAN RUYSDAEL 

F. i det 17 Aarh.s Beg., rimeligvis i Haarlem, 

begr. i s. By 1 Nov. 1670 

270. Flodlandskab med Fiskere. T. 34 X 51. Fra 
Gottorp. 

45 



271. Kørevejen ved Floden til en Havneby. En Drift 
Køer paa en Færge. Bet: S. VR 1652. T. 70,5 X 
101. Købt 1854. 

272. Overgangen over Vadestedet. Bet. : S V Rvys- 
DAEL 1659. T. 71 X 81. Købt 1904. 

273. Jagtudbyttet. Bet.: SVRuysDAEL 1662. T. 
79 X 67. Købt 1762. 

HOLLANDSK 
17 Aarh.s Begyndelse 

274. Portrætfigurer af et Ægtepar (Cornelis van der 
Graecht og Jobie Brootmans) i et Landskab. T. 74,5 
X 105. Købt 1763. Tidligere tilskrevet Thomas de 
Keyser. Efter Gustav Falck malt af Simon Kick 
(omtr. 1603 — 1652). Landskabet er i van Goyens 
Stil, men ikke malt af van Goyen. 

I VERMEULEN 
Haarlem. 17. Aarh.s første Halvdel. 

275. Bøger og Musikinstrumenter ved en Globus. 
Bet: I VM. T. 85x78. 

G. REMBRANDTOG HANSELEVER 
ELLER EFTERLIGNERE 

BEMBRANDT HARMENSZ VAN RUN 

F. 15 Juli 1606 i Leiden, 

begr. i Amsterdam 4 Okt. 1669 

276. Brystbillede af en Olding i Profil. Bet. med 
Monogram: RIL T. 19,5 X 16,5. I Inv. 1775. Malt 
omtr. 1629. 

46 



277. Brystbillede af en midaldrende Mand, formentlig 
Kunstnerens Fader Harmen Gerritsz van Rijn. T. 20 X 
17. I Inv. 1775. (Et formentlig bedre Eksemplar af 
samme Billede i Privateje i Wiesbaden.) 

278. Den sørgmodige Olding. Brystb., Legemsst. 
T. 67,7X52. West's Saml. Malt omtr. 1630. (Be- 
slægtet med Arbejder af Lievens, men efter Hofstede 
de Groot, Bredius o. a. malt af Rembrandt.) 

279. Studie efter en staaende Okse. T. 47,9 X 69,3. 
Gave fra Larpent 1913. Formentlig malt omtr. 1645 
og identisk med en 1656 i Inv. over Rembrandts 
Fallitbo nævnt Studie. En gammel Kopi hos Grev 
de Gavens i Briissel. 

280. Kristus i Emaus. Kristus bryder Brødet og gen- 
kendes af Disciplene, da Lyset og Maden bringes ind. 
Bet.: Rembrandt f. 1648. L. 87,5X111. Købt 1759 
(for 75 Rd.). Om Fremstillingen er malt en sort 
Ramme med et til en Metalstang fæstnet Forhæng. 
En gammel Kopi i engelsk Privateje. Af Rembrandts 
Fremstillinger af Emnet er Louvre-Billedet fra samme 
Aar. 

281. Dameportræt. Halv Figur, Legemsst. En ung 
sortklædt Dame sidder i en rødtbetrukken Lænestol 
og holder en Nellike i venstre Haand. Bet.: Rem- 
baNdt 1656. 78,4X68. Til Kunstkammeret 1732? 
Af en paa Lærredet malt sort Ramme er kun smalle 
Striber tilbage. Den Fremstillede, der ofte synes at 
have tjent Rembrandt til Model, antages af nogle for 
hans Husholderske Hendrickie Stoffets, der gjaldt for 
hans Hustru. 

47 



282. Mandsportræt. Halv Figur. Legemsst. En ung 
Mand med bred Baret; Frakken staar aaben for den 
hvide Skjorte over en rød Trøje. Bet: (delvis utyde- 
ligt): Rembrandt. L. 77,3 X 66,3. Til Kunstkammet 
1732? Malt omtr. 1656. Af nogle formodet at frem- 
stille Rembrandts Søn Titus. 

283. Brystbillede af en Orientaler med Turban. T.25,1 
X 21,6. Inv. 1737. Malt omtr. 1655—60. Antages 
for Forarbejde til en Fremstilling af Kong Ahas- 
verus med Haman til Gæst. 

284. »Korsridderen«. Brystb. i Legemsst. af en Mand 
med fj erprydet Baret og et stort Kors paa sin Kappe. 
Ved en Beskæring er af Signaturen kun levnet: Re. 
L. 66,6 X 59. Med nye Tilføjelser af omtr. 10 ctm. 
foroven og t. h. Tidligere paa Frederiksborg. For- 
mentlig malt omtr. 1665, efter Bredius dog i 50ernes 
Slutning. Samme Model er fremstillet i det Museet 
i Gøteborg tilhørende Billede af Ridderen med Falken. 

EFTER REMBRANDT 

285. Kunstnerens Selvportræt. T. 38,6 X 26,7. Elev- 
kopi efter det omtr. 1620 malte Billede i Haag. 

ROELAND ROGHMAM 

F. 1597 i Amsterdam, d. i samme By 1686 eller 87. 
Stærkt paavirket af sin yngre Ven Rembrandt. 

286. Landskab med Klipper og Skov. Utydeligt bet. : 
166. L. 133 X 170. Købt 1759. 

48 



JAN LIEVENS 

F. 24. Okt. 1607 i Leiden, begr. i Amsterdam 
8. Juni 1674 

287. Brystbillede af en ung Mand i Profil, Legemst. 
Bet.: I L. T. 52 X 40,5. I Inv. 1737. Malt'omtr. 
1630, da han endnu arbejdede sammen med Rem- 
brandt. 

288. En ung Dame læser et Brev, en gammel Kone 
afventer Svaret. T. 75 X 57. Til Samlingen 1783. 
Formodes nu malt af Lievens. Et Billede i østerigsk 
Privateje af Salomon Koninck gengiver samme Kom- 
position. Forbilledet skyldes maaske Rembrandt. 

JACOBUS VAN SPREEUW 

F. 1611 i Leiden, hvor han som ganske ung synes 
at have arbejdet hos Rembrandt 

289. En Eneboer i Bøn. Bet.: I. V. S....W 1635. 
T. 41 X 32,5. Wests Saml. Forbilledet er Rembrandts 
i 1631 af Vliet raderede Ungdomsarbejde. 

GERRIT DOU 

F. 7. Apr. 1613 i Leiden, begr. i s. By 9. Febr. 1675. 
14. Febr. 1628 Elev af Rembrandt. 

290. Negerhoved i Profil. Bet: G DOV. T. 22,5 X 
18. I Inv. 1737. Malt omtr. 1630. 

291. Eneboeren. T. 40 X 29. Købt 1755. Malt omtr. 
1640—45. 

49 4 



292. En Dreng yiser en Musefælde til en Pige, der 
hakker Løg. Bet.: G DOV. T. 41,5 X 31. 1793 fra 
Rosenborg. Malt omtr. 1645 — 50. 

293. Lægen undersøger et Uringlas for en Bondekone. 
Bet.: GDOV. T. 38 X 30. 1700 til Kunstkammeret. 
Malt omtr. 1655. 

294. Astrologen. T. 33,5 X 21. 1793 fra Rosenborg. 
Gentagelse af et 1657 dateret Billede i Brunsvig. 

295. Pigen med Lyset. Utydeligt bet.: G DOV 165(8?). 
T. 27,3X19,7. 

WILLEM DE POORTER 
F. i Haarlem, hvor han vides at have virket 635 — 45 

296. Merkur hos Proserpina, der beklager at være 
bunden til Underverdenen. Bet.: W. D. P. T. 55X69. 

297. Fredens Velsignelser. Bet.: W. D. P. 1643. T. 
57 X 73. Købt 1739. 

CAREL FABRITIUS? 

antages f. omtr. 1614. Dræbt ved Krudteksplosionen 

i Delft 12 Okt. 1654 

298. Profeten Elias hos Enken i Zarepta. (1 Kon- 
gernes Bog, Kap. 17). Efter at hun har tilberedt 
ham en Kage og ogsaa givet sin Søn at spise, hører 
hun Profetens Forjættelse, at Oljekrukken ikke vil 
tømmes og Melet ikke svinde, saa længe Tørken 
varer. L. 60,2 X 82,2. Købt 1921. Billedet har 
tidligere været tilskrevet Nicolaes Maes. 

50 



GOVERT FLINCK 

F. 25 Jan. 1615 i Kleve, d. i Amsterdam 2 Febr. 1660 

299. Portrætbillede af en Dame og hendes Søn som 
Venus og Amor. Hahe Figm-er, Legemsst. L. 71 
X 61. Købt 1837. 

FERDINAND BOL 

Døbt 24 Juni 1616 i Dordrecht, begr. i Amsterdam 

24 Juli 1680 

300. Paaskemorgen. De tre Marier ved Kristi Grav. 
(Lukas Evang. Kap. 21). Bet.: F. Bol fecit 1644. 
L. 280 X 358. Købt 1759. 

301. Dameportræt. Knæbillede, Legemsst. Bet. :F Bol 
1656. L. 126 X 97. Købt 1759. 

302. Admiral Michael Adrianz de Ruyter (1606— 
78). Knæbillede, Legemsst. Dobbelt bet.: F Bol 1668 
og F Bol fecit 1669. L. 131 X 116. 1669 tilsendt 
Frederik III. I Baggrunden sejler den hollandske 
Flaade ind i Themsen efter Kampen ved Chatam. 

PHILIPS KONINCK? 
F. 5 Nov. 1619 i Amsterdam, begr. i s. By 4 Okt. 1688 

303. Ung Kriger. Brystb. Bet: Koninck. T. 49X39. 

GERBRANDT VAN DEN ECKHOUT 

F. 19 Aug. 1621 i Amsterdam, 

begr. i s. By 29 Sept. 1674 

304. Musiktimen. Bet.: G. V. Eckhout A° 1655. L. 
76 X 66. Købt 1739. 

51 4* 



G: VAN DEN ECKHOUT OG H. NAIWINCX 

305. Bjerglandskab med Jacob paa Hjemvejen til 
Kanaan. L. 151X202. Købt 1856. Landskabet malt 
af Naiwincx, der angives f. 1619 eller 1620 og død 
i Hamburg 1651. 

JAN VICTORS 
F. i Amsterdam 1620, d. i Ostindien 1676 

306. Den døende David formaner Salomon. (I Kon- 
gernes Bog, Kap. 2.) Bet: Jan Victor f. 1642. L. 
99 X 128. Købt 1744. 

307. Ved en hollandsk Bondegaard. Bet. : Jan Victors 
ft. 1650. L. 70 X 88. Anonym Gave 1902. 

308. Dameportræt. Knæbillede, Legemsst. Bet.: J. 
Victors. L. 99 X 86. Wests Saml. Blindrammen 
mærket: Ætat. 51. 1657. 

LAMBERT DOOMER 
F. i Amsterdam 1622 eller 23, d. i s. By 2 Juli 1700 

309. En Ged ved en Tidsel og et Græskar. Bet.: 
Doomer f. 1676. T. 62,4 X 43,9. Fra 1795 i Kunst- 
kammeret. 

JURIAEN OVENS 
F. i Tønningen 1623, d. i Frederikstad 7 Dec. 1678 

310. Mandsportræt. Brystb., Legemst. Bet.: Æt: 
suæ 66. J : Ovens. L. 62 X 70. Bodendicks Saml. 
Af Høyen antaget for at fremstille den lærde Rejsende 
Olearius. 

311. Hyrdindens Sang. Bet.: J. Ovens. T. 90 X 70. 
Købt 1758. 

52 



BERNAERT FABRITIUS 

Døbt i Beemster 16 Nov. 1624, begr. i Amsterdam 

20 Nov. 1672. Yngre Broder til Carel Fabritius 

312. Fremstillingen i Templet. Bet.: B Fabritivs. 
1668 L. 107X183. Købt 1755. 

NICOLAES MAES 

F. Nov. 1632 i Dordrecht, 

begr. i Amsterdam 24. Dec. 1693 

313. Herreportræt. Brystb. Bet: MAAS. T. 44x31. 
1837 købt med Modstykket No. 314. 

314. Dameportræt. Brystb. 

AERT DE GELDER 

F. i Dordrecht 26. Okt. 1645, 

begr. i sy. B 28. Aug. 1727 

315. Mardokæus hædres af Kong Ahasverus (Esthers 
Bog, Kap. 8). Bet. : A De Gelder. f. L. 76 X 93. Købt 
1763. 

316. Østerlandsk Fyrste (Bibelsk Figur?) Bet.: Gelder 
f. 1685. T. 54 X 42. Købt 1764. 

H. HOLLANDSKE MALERE 

17. Aarh. og 18. Aarh.s Beg^mdelse 

JAM DAVIDSZ DE HEEM 

F. 1606 i Utrecht, d, i Antwerpen 1683 eller 84 

317. Asparges og Frugter. Bet.: I D. de Heem f. 
L. 53X62. Købt 1747. 

318. Frokostbord. Bet.: I De Heem A« 1652 T. 
35X51. I Inv. 1737. (En Kopi i Museet i Bordeaux). 

53 



CORNELIS SAFTLEVEN 
F. 1606 i Utrecht, begr. i s. By 4. Juli 1681 

319. Troldmanden Timons Besværgelser iagttages 
af et Søndagsbarn. Bet.: 1660. C. Saft Leven. ft. 
T. 39X49. Købt 1763. 

ADRIAEN VAN OSTADE 
Døbt 10. Dec. 1610 i Haarlem, begr. i s. By 2. Maj 

1685 

320. Lystighed i en Bondestue. T. 30,5x43. Fra 
Badstuen ved Frederiksborg. Malt før 1635. 

321. Bondestue med Tilskuere til Børns Dans med 
en Hund. Bet.: A."v. Ostade 1636. T. 28X36. Købt 
1764. 

322. Liredrejeren udenfor et Bondehus. Bet: A. v. 
Ostade 1640. T. 45X37. Bodendicks Saml. 

A. VICTORYNS 
Samtidig med A. v. Ostade, med hvis Ungdoms- 
arbejder hans Billeder ofte forveksles 

323. Bondestue. Bet.: A. Victoryns. T. 23X32. 
Fra Fredensborg. 

DIRK STOOP 
F. 1610 i Utrecht, d. i s. By 1686 

324. Hvilepladsen efter Jagten. Bet.: D. Stoop. f. 
1643. T. 68X91. Wests Saml. 

JAN MIENSE MOLENAER 
F. omtr. 1610 i Haarlem, begr. i s. By 19. Sept. 1668 

325. Den gamle Bonde karesserer Skurepigen. Bet. : 
5 Moienaer. T. 51X64. 1743 fra Gottorp. 

54 



326. Bondekonen overrasker og prygler sin Mand. 
Bet: Molenaer 1658. T. 50X37. 1787 fra Frederiks- 
borg. Paa et Papir et hollandsk Vers. 

327. Bønder i en Krostue. Betegnet: I. Molenaer. 
T. 35X32. 1787 til Kunstkammeret. 

FRANS DE MOMPER 

F. omtrent 1610 i Antwerpen, d. i s. By 1660 

eller 61. Bosat i Haarlem og Haag. 

328. Udsigt over Campo vaccino i Rom. Bet.: F d 
momper. T. 40X552. I Inv. 1775. 

329. Vinterlandskab. Bet.: F d momper. T. 46X63. 
I Inv. 1775. 

HERMAN SAEFTLEVEN (D. Y.) 
F. omtr. 1610 i Rotterdam, d. i Utrecht 5. Jan. 1685 

330. Vinhøst ved Rhinen. Bet.: HS 1659. L. 49X 
91. Købt 1763. 

331. Prospekt af Utrecht. T. 20X37. Købt 1744. 

332. Høst i Rhinegnene. Bet.: HS 1669. T. 41X48 
1840 fra Fredensborg. 

JAN ASSELIJN 

F. omtrent 1610 i Diepen ved Amsterdam, 

d. i Amsterdam 28. Sept. 1652. 

333. Gustav Adolf i Slaget i Liitzen d. 16 Nov. 1632. 
Bet: Jan Aslein fe 1634. T. 69X02. Købt 1781. 
Lignende Fremstilling fra samme Aar i Museet i 
Brunsvig. 

334. Italiensk Landskab ved en Bro over en Flod. 
Bet: IA. L. 116X164. Købt 1744. 

55 



JAN BOTH 
F. omtrent 1610 i Utrecht, d. i s. By 9. Aug. 1652. 

335. Italiensk Landskab i Morgenbelysning. Bet: 
I Both f. L, 149X209. Købt 1759. 

336. Aftenlandskab i en Klippeegn. L. 98 X 95. 
Wests Saml. 

HENDRICK MARTENSZ SORGH 
F. 1611 i Rotterdam, d. i s. By 25. Jan. 1670. 

337. Forkyndelsen for Hyrderne. Bet.: HM Sorgh 
1642. T. 59X80. Wests Saml. 

HENDRIK CORNELISZ VAN VLIET 

F. 1611 eller 1612 i Delft, begr. i s. By 

28. Oktbr. 1675. 

338. Den lystige gamle Soldat. Halve Figurer, Le- 
gemsst. Bet.: H. van der vliet ano 1647. T. 107 X 
87. Købt 1763. 

PIETER NASON 

F. 1612 i Amsterdam, d. i Haag mellem 1688 

og 1691. 

339. Nature morte med en forgyldt Skænkekande 
mellem Roser og Frugter. Bet.: P Nason. T. 70,5 
X97. Købt 1759. Angivet dateret 1675. 

BARTHOLOMEUS VAN DER HELST 
F. 1613 i Haarlem, begr. i Amsterdam 
16. Dec. 1670. 

340. Venus og Amor. L. 133,3X100. 1913 Gave 
fra Willy Grétor. 

56 



341. Herreportræt. Halv Figur, Legemsst. Bet.: B. 
V der helst 1651. L. 84 X 65. Wests Saml. Skov 
ved Solnedgang i Baggrunden. 

342. Herreportræt. Halv Figur, Legemsst. Bet. : B. 
van helst. L. 97X78. Købt 1759. 

JACOB VAN LOO 
F. 1614 i Sluis, d. i Paris 26. Nov. 1670 

343. En Glasiabrik, Bet.: J: v: Loo. L. 163 X 215. 
Købt 1759. Efter Bredius rimeligvis den italienske 
Glasfabrik i Amsterdam. 

344. Diana og hendes Nymfer. Bet.: J« V Loo F 
1644. L. 97,5 X 132. Fra Fredensborg. 

JOHANNES MIJTENS 
F. omtr. 1614 i Haag?, begr. i Haag 24. Dec. 1670 

345. Mandsportræt. Halv Figur. Bet,: med Mono- 
gram og A« 1650. T. 31,5 X 25. Købt 1763. 

ARNOLD VAN RAVESTEYN 
F. 1615? i Haag, begr. i s. By 7. Okt. 1690 

346. Advokaten Cornelis Bosch. Knæbillede, Legemsst. 
Bet: Å Ravestejn F. 1660. L. 124 X 103. Købt 1904. 

THOMAS WajCK 
F. 1616? i Beverwijck, begr. i Haarlem 19 Aug. 1677 

347. Italiensk Værtshusgaard. Bet: Twijck. T. 57X 
47. Købt 1746. 

348. Moder og Datter i en hollandsk Stue. Bet : Twijck. 
T. 54 X 44. Købt 1760. 

57 



349. En Kedelflikker ved sit Arbejde. Bet: Twijck. 
32 X 33. Købt 1758. 

350. En Væver ved sit Arbejde. Bel: Twijck. T. 38,3 X 
33,3. Købt 1920. 

351. Zigeunerkonen spaar Soldaterne. Bet.: Twick. 
60X70,5. Fra Fredensborg. 

PIETER DE RING 
F. omtr. 1615—20 i Leiden, d. i s. By 1660 

352. Nature morte. 50X44. Bodendicks Saml. 

GERARD TER BORCH 
F. Dec? 1617 i Zwolle, d. i Deventer 8. Dec. 1681 

353. Mandsportræt. Knæbillede. L. 38 X 33. Med 
efterfølgende Modstykke fra Wests Saml. 

354. bameportræt. Samme Dame er fremstillet i 
andre Portrætter af G. t. B. 

355. Dameportræt. Hel Figur. L. 62X46,5. Wests 
Saml, 

PIETER VAN DER FAES, 

kaldet SIR PIETER LELY 

F. 1617 eller 18 i Soest i Westfalen, d. i London 1680 

356. Dameportræt. (Hertuginden af Sunderland?). 
Knæbillede, Legemsst. L. 99X81. Wests Saml. Tid- 
ligere tilskrevet Lelys Forbillede van Dijck. 

JORIS VAN DER HAGEN 
F. mellem 1615 og 20, begr. i Haag 23. Maj 1669 

357. Ege-Alléen. L. 59 X 72. Købt 1763. 

58 



358. Egekrattet for Enden af Vildtbanen udenfor 
Arnhem. Bet: J V Hagen. L. 178X210. Købt 
1759 med Modstykket Nr.359. En Studietegning med 
Stedangivelsen er dateret 1654 eller 55. 

359. Klippeegn med Vandfald. Staffagen i Nr. 358 
og 359 skyldes J. le Ducq. 

360. Landskab ved en Flod (Rhinen?) Bet. : LV. Hage 
L. 46x65. Købt 1763. Motivet fra samme Sted som 
Nr. 361. 

361. Borg ved en Flod. L. 68X102. Købt 1763. 

PIETER HARMENSZ VERELST 
F. senest 1618 i Dordrecht, d. efter 1668 

362. Bondestue. Moderen løsker en lille Pige. Bet.: 
P. VERELST 1643. T. 55x71. Fra Fredensborg. 

JAN LOOTEN 
F. 1618 i Amsterdam, d. i England? 1681 

363. Majfest i en Bjergegn. Bet: JAN Looten 1656. L. 
159X233. Fra Frederiksborg, hvor der fandtes 6 
Landskaber af L L. Figurer af Lingelbach. 

ALBERT JANSZ KLOMP 
F. 1618 i Amsterdam, d. i s. By 20. Dec. 1688 

364. Kvæg paa Marken. Bet.: A. Klomp 1663 f. L. 
43x48,5. Bodendicks Saml. 

KAREL SLABBAERT 

F. 1618 eller 19 i Zieriksee, begr. i Middelburg 

6. Nov. 1654 

365. En Botaniker ved sit Arbejdsbord. Bet. : KA- 
REL S. T. 59X45. Fra Fredensborg. 

59 



PHILIPS WOUWERM ANS 
Døbt 24. Maj 1619 i Haarlem, d. i s. By 19. Maj 1668 

366. Hvile udenfor Kroen. Bet: PR w. T. 52X68. 
Købt 1744. Malt omtr. 1645. 

367. Aftenlandskab med hvilende Jægere. Bet. : PHLs 
w. T. 36,5X62. Fra Badstuen. 

368. Parforce -Jagt. Bet.: PHLs. w. L. 52X68. 
Købt 1760. 

OTTO MARSEUSVAN SCHRIECK 

F. omtr. 1619 i Nijmegen, d. 22 Juni 1678 

i Amsterdam 

369. Sommerfugle ved en stor Tidsel, hvorunder en 
Snog hvisler mod et Firben. Bet.: Otto Marseus 
van Schrieck fecit. L. 68,6X51,9. 

CLAES PIETERSZ BERCHEM 
F. Sept. 1620 i Haarlem, d. i Amsterdam 18. Febr. 

1683 

370. To Heste. L. 62X45,5. Købt 1746? med Nr. 371. 

371. Skimmelen røres. 

372. Aftenlandskab med Kvæg. Bet.: N Berchem 1679. 
T. 31X42. Købt 1746? 

ALBERT CUYP 
F. Okt. 1620 i Dordrecht, begr. i s. By 15. Nov. 1691 

373. To Ryttere i et Landskab. Bet. : A. C. T. 36,5 X 
53,5. Købt før 1800. 

60 



HENDRICK DE MEIJER 
F. omtr. 1620 i Rotterdam, d. i s. By før 1690 

374. Eskadresejlads. Falsk bet.: A. C. T. 91X148. 
Købt 1904. Bestemmelsen skyldes W. v. Bode. 

QUIRINGH GERRITSZ VAN 

BREKELENKAM 

F. omtr. 1620 i Zwanmerdam, d. i Leiden 1668 

375. Gammel Kone ved sit Maaltid. Bet.: Q. B. T. 
32X28,5. Købt 1908. Et Modstykke er dateret 1667. 

ABRAHAM HENDRICKSZ VAN BEIJEREN 
F. 1620 eller 21 i Haag, d. i Alkmaar efter 1674 

376. Fisk paa et Stenbord. Bet.: AVB f. L. 72 X 
94. Købt 1837. 

HENDRICK JACOBSZ DUBBELS 

F. 1620 eller 21 i Amsterdam, begr. i s. By 

9. Juni 1676 

377. Hollandske Orlogsskibe krydser i Zuidersøen. 
Bet.: DVBBELS. L. 136X204. Købt 1761. 

ISACK VAN OSTADE 

F. 2. Juni 1621 i Haarlem, begr. i s. By 

16. Okt. 1639. 

378. Vinterbillede. En Bonde kører med sit Brænde- 
læs frem paa en Vej. Bet.: Isack OstAde. T. 38X 
51. I Inv. 1737. 

61 



ALLART VAN EVERDINGEN 

Døbt 18. Juni 1621 i Alkmaar, begr. i Amsterdam 

8. Nov. 1675 

379. Elven i Granskoven. Bet: A. v. Everdingen. 
L. 84X120. Købt 1760. 

380. Bjergegn med et Vandfald. Bet.: A. v. Ever- 
dingen. L. 219X193. Købt 1758. 

381 . Floden mellem Klipperne. Bet.: A. EVERDINGEN 
1647. L. 84X110. Købt 1761. 

382. Vandfald mellem Klippeblokke. Bet. : ALLART 
VAN EVERDINGEN 1648. L. 111X164. 1763 købt 
med Modstykket Nr. 383. 

383. Ryttere ved gamle Bygninger under vilde Klip- 
per. Bet: A. EVERDINGEN. 

WILLEM KALF 

F. 1621 eller 22 i Amsterdam, d. i s. By 

31. Juli 1693. 

384. Den kinesiske Porcelænskumme. Bet.: W 
KALF 1662. L. 65X64. I Inv. 1775. 

385. Nature morte. Bet,: V^ Kalf 1678. L. 67 X 
55. Bodendicks Saml. Den i Guldsmedearbejde ind- 
fattede Skaal af Bjergkrystal er mærket HOLBeeN Fe. 

ADAM PIJNACKER 

Døbt 13. Febr. 1622 i Pijnacker ved Delft, begr. i 

Rotterdam 19. Juli 1664 

386. Italiensk Morgenlandskab. Bet:: AP. L. 43 X 
50. Købt 1744. 

62 



KAREL DU JARDIN 
F. 1622 i Amsterdam, d. i Venedig 26. Nov. 1678 

387. Allegori paa Menneskenes Sorgløshed. En Dreng 
blæser Sæbebobler, selv staaende paa en Boble. Bet. : 
K DU lARDIN 1663. L. 115.8x96,5. Wests Saml. 

EMANUEL MURANT 
F. 22. Dec. 1622 i Amsterdam, d. i Leeuvarden 1700? 

388. Hollandsk Bondegaard. Bet.: E M f 1676. 
L. 61 X 84. Købt med efterfølgende Modstykke 1763. 

389. Hollandsk Landsby. Bet.: E M. 

MAERTEN BOELEMA 

F. i Leeuwarden, 1642 indmeldt i Lukas-Gildet 

i Haarlem (Døvstum) 

390. Rester af et Frokostbord. Bet.: BOELEMA. 
1642. T. 57 X 81. I Saml. før 1800. 

WILLEM ROMEYN 
F. i Haarlem, 1642 Elev af Berchem. D. efter 1695 

391. Kvæg ved en Bakke med Ruiner. Bet.: W RO- 
MEYN. L. 68 X 90. Købt 1760. 

JACOB VAN DER DOES 

F. 4. Marts 1623 i Amsterdam, 

d. i Slooten 17. Nov. 1673. 

392. Faarehjorden. Bet.: I vDoes MDCLXL L. 68X 
84. Købt 1756. 

393. Faar og Geder. Bet.: IVD..68. K. 45X43. 
Købt 1762. 

63 



394. Faarehjord ved Aften i en Skov. T. 55 X 63. 
Købt 1759. 

PIETER WOUWERMANS 

Døbt 13. Sept. 1623 i Haarlem, begr. i Amsterdam 

9. Maj 1682 

395. Prospekt af Paris, set fra Place Dauphine. 
Stærk Færdsel paa Pont Neiif, hvor karnevalsklædte 
Gøglere samler mange Tilskuere. Bet.: P Wouwer- 
man. L. 114 X 156. 1694 til Kunstkammeret. Malt 
efter Stefano della Bellas Kobberstik i »La perspective 
de Pont Neuf" med Benyttelse af Figurer af Callot. 

REINIER NOOMS, kaldet ZEEMAN 
F. omtr. 1623 i Amsterdam, d. kort f. 1668 

396. En hollandsk Rhed. Bet. : R. Zeeman. L. 106X 
136. Købt 1763. 

397. Havn ved Middelhavet. Bet: Zeeman. L. 59X 
77. Købt 1763. 

DIRK VAN DER LISSE 
F. i Haag, 1644 optaget i Lukas-Gildet, d. 1669 

398. Landskab med Nymfer, der vil føre Kallisto 
til Diana. T. 44X68. Købt 1769. 

399. Nymfer i et Landskab. Bet. med Monogram. 
T. 23,4X31,5. 1913 Gave fra S. Larpent. 

CORNELIS GERRITSZ DECKER 
F. før 1625 i Haarlem?, begr. i s. By 23. Marts 1678 

400. En Gruppe Egetrær mellem en Sø og Vejen 
forbi et Landsted. L. 65X82. Wests Saml. 

64 



401. Udkanten af Egeskoven. Bet: C. D. 1666 L. 
111X154. Købt 1761. Staffagen af Lingelbach. 

GOVERT DIRCKSZ CAMPHUIJSEN 
F. omtr. 1624 i Gorkum, begr. i Amsterdam 4. Juli 

1672 

402. I et Bondehus røgter Manden Køerne, Konen 
sidder ved det grædende Barns Vugge. Bet.: Gt. 
Camphuijsen. T, 47X63. Købt 1744. 

PAULUS POTTER 

Døbt 20. Nov. 1625 i Enckhuizen, 

begr. i Amsterdam 17. Jan. 1654 

403. To Køer paa en Høj. Bet.: Paulus. Potter, fa. 
1648. T. 20X29. Købt 1739. 

NICOLAES VAN GELDER 
Antages f. omtr. 1625 i Leiden, d. efter 1675 

404. Vin og Vindruer. Bet.: N V GELDER. 1672. 
L. 52 X 66. 1896 fra Rosenborg. 

GUILLIAM DE HEUSCH 
F. omtr. 1625 i Utrecht, begr. i s. By 9. Marts 1692 

405. Italiensk Kystlandskab. Bet.. GDHeusch:fc. 
L. 68X94. Købt 1759. Skyldes maaske hans Bro- 
dersøn og Lærling Jacob de H. 

ADAM GAMERARIUS? 
Kendte Arbejder fra 1644, d. efter 1665 (i Groningen?). 

406. Ruth knæler for Boas. L. 124X163. Købt 1763. 
(I Farvegivningen noget beslægtet med det ringere 
Billede af A. C. i Amsterdams Rijksmuseum). 

65 5 



DANIEL DE BLIECK 

1647 i Lukas-Gildet i Middelburg, 

begr. i s. By 6. Marts 1673 

407. Det indre af en Kirke. Bet.: D D BLIECK 1661. 
T. 64X84. Til Kunstkammeret 1779. 

ABRAHAM BEERSTRAATEN. 
Antages at have virket i Amsterdam 

408. Vinterdag ved en hollandsk By. Bet. : A Beer- 
straaten 1664. L. 94X128. Købt 1759. 

P. K. 
Midten af det 17. Aarh. 

409. Bygninger ved en Kanal. Bet: P. K. T. 48x 
64. Wests Saml. Efter Bredius beslægtet med Ar- 
bejde af Jacob Koninck. 

P. V. H. 
Midten af det 17. Aarh. 

410. Et Dødninghoved ved en Globus, Bøger og 
Papir. Bet. : P VH. 1650. L. 59x54,7. Fra Fredensborg. 

WILLEM VAN AELST 
F. 1626 i Delft, d. i Amsterdam efter 1683 

411. Frokostbord. Bet.: W. V Aelst 1651. L. 57,5X 
46. Købt 1763. 

412. En død hvid Hane. L. 97X78. Købt 1763. 

JAN HAVICKSZ STEEN 
F. 1626 i Leiden, begr. i s. By 3. Febr. 1679 

413. Det glade Par. (Kunstneren og hans Hustru 

66 



Margrethe van Goyen). Bet.: J Steen, T. 23,5X17,5. 
Købt 1908. 

414. Den Gerrige ærgrer sig over en undervægtig 
Mønt, da Døden kommer. Bet.: J Steen. T. 53X 
41,5. Købt 1763. 

415. David hyldes efter Sejren over Goliath (1. Sam. 
Bog, Kap. 18) Michal modtager ham, og Saul er for- 
trydelig. Bet.: Jan Steen 1671. L. 106X158. Wests 
Saml. Længst t. v. ses Jan Steen blandt Tilskuerne. 
Paa Pillen et af ham digtet hollandsk Vers. 

JAKOB ESSELENS 
F. omtr. 1627 i Amsterdam, begr. i s. By 15. Jan. 

1687 

416. Fiskere ved Stranden med deres Fangst. Bet.: 
ITE^ Esselens. L. 50,6 X 63,1. 

GUILLIAM DU BOIS 

1646 optaget i Lukas Gildet i Haarlem, begr. i s. By 

7. JuU 1680 

417. Vejen ved en Landsby. Bet.: G. d. Bois 1646. 
T. 31X60,5. Købt 1921. 

HENDRICK VERSCHURING 
F. 1627 i Gorkum, d. nær Dordrecht 26. Apr. 1690 

418. Besøget i Lejren. Bet.: H Verschuring. L. 92X 
115. Købt 1744. 

WILLEM SCHELLINCX 
F. 1627 i Amsterdam, d. i s. By 12. Okt. 1678 

419. Landskab med antikke Ruiner. L. 67x85,2. 

67 s* 



JAN TEUNISZ BLANCKERHOF 
F. 1628 i Alkmaar, begr. i Amsterdam 2. Okt. 1669 

420. Søstorm. L. 55X72. I Inv. 1775. 

ADRIAEN HENDRICKSZ VERBOOM 

F. 1628, rimeligvis i Rotterdam, levede 1667 

i Amsterdam 

421. Vejen til Indelukket. Bet.: A. v. boom f. L. 
67X79. Erhvervet før 1800. 

HORATIUS DE HOOCH 
Levede endnu 1669 i Utrecht 

422. Landskab med Ruiner. Bet.: H. D. Hooch 1652. 
L. 113X144. Købt 1763. 

JACOB ISAACKSZ VAN RUISDAEL 
F. 1628 eller 29 i Haarlem, begr. i s. By 14. Marts 

1682 



423. Skovvej. Bet. : v. Ruisdael 1647. T. 23,4X18,3. 
Wests Saml. 

424. Klitterne nær Haarlem. Bet. med Monogram. 
F. 33,7X49,2. Købt 1921. Malt omtr. 1649. 

425. Egetrær ved Kæret. Bet. med Monogram. T. 
34X36. Købt 1744. 



426. Vejen gennem Egeskoven. Bet.: v. Ruisdael. 
L. 66X86. Gave fra dansk Kunstmuseumsforening 
1918. Billedet har tidligere haft en i det 18de Aarh. 
tilføjet Staffage. 



427. Vejen forbi Egekrattet; Aften. Bet. : v. Ruisdael. 
L. 53,2X66,6. Købt 1760. 

68 



428. Jagtscene i Udkanten af Skoven ved Klitterne. 
Bet. med Monogram: L. 13,6x96. Købt 1907. Staf- 
fagen af Lingelbach. 

429. Skovklædte Klipper med en Træbro over en 
Bjergstrøm. Bet.: vTRuisdael. L. 116X114. Købt 
1765. Ligesom efterfølgende fra Malerens senere Aar 
og mangelfuldt bevaret. 

430. Et Vandfald. Bet.: vTRuisdael. L. 115X92. 
Købt 1755. 

JAN HACKAERT 
F. 1629 i Amsterdam, d. i s. By 1699? 

431. Store Trægrupper ved en Vej langs en Flod; 
Bjerge i Baggrunden. Bet.: I. HACKAERT. L. 167 X 
243. Købt 1759. Staffagen af Lingelbach. 

432. Landskab med Kvæg. Aften. L. 88x100. W^ests 
Saml. Ringere og forstørret Gentagelse efter et for- 
hen den Steengrachtske Samling tilhørende Billede 
af H. (og A. V. de Velde). 

PIETER HENDRICHSZ DE HOOCH 

Døbt 26. Dec. 1629 i Rotterdam, d. i Amsterdam? 
efter 1677 

433. Menuetten. Nær det aabne Vindu musicerende 
Herrer og Damer om et Bord. Bet.: P. d. hooch 
L. 72X^7. Wests Saml. Paa Lærredet har været 
malt (en senere bortskaaren) Ramme med en Stang, 
i hvilket det grønne Forhæng var fæstet. 

434. Musicerende Selskab i en Stue. Bet: P. d. 
Hoogh. L. 92X107. 

69 



.435. Husmoderen giver Pigen Besked. Utydeligt 
sign. L. 92X84. Købt 1769. Et andet Eksemplar 
af Billedet i John G. Johnsons Saml., Philadelphia. 
Ligesom efterfølgende fra Malerens sidste og ringeste 
Tid. 

436. Udenfor Værtshuset. Pigen skænker for den 
ene Gæst. Bet.: P. d. Hoogh. L. 84X68. I Inv. 1775. 

MARIA VAN OOSTERWIJCK 

F. 27. Aug. 1630 i Nootdorp ved Delft, d. i Uitdam 

12. Nov. 1692 

437. Blomsterbuket i et Glas. Bet.: MARIA VAN 
OOSTERWYCK. 1685. L. 97X77. Købt 1762. 

ABRAHAM STORCK 
F. omtr. 1630 i Amsterdam, d. i s. By omtr. 1710? 

438. Bygevejr paa Søen. Bet.: A Storck Fecit A° 
1686. L. 49X66. Fra Fredensborg. 

JOHANNES VONCK? 
F. omtr. 1630 i Amsterdam 

439. En død Hane. L. 58x52,5. Fra Fredensborg. 

JACOB SALOMONSZ VAN RUISDAEL? 
F. omtr. 1630 i Haarlem, begr. i s. By 16. Nov. 1681 

440. Herresædet Spyck under et optrækkende Uvejr. 
Bet.: I. VR. fe. 1652. T. 89 X 135. Wests Saml. 
Malernavnet usikkert. Figurer af B. Gael. 

JAN WIJNANTS 
F. omtr. 1630—35, begr. i Amsterdam 23. Jan. 1684 

441. Landskab med en Drift Køer paa en Vej. Bet.: 

70 



J Wynants fec. L. 53X64. Købt 1902. Staffagen af 
A. V. d. Velde. Samme Komposition har et større 
Billede i Louvre. 

ROELOF JANSZ VAN VRIES 
F. 1631 i Haarlem, d. i Amsterdam? efter 1669 

442. Borgruiner ved en Flod. Bet.: R VRIES. 
L. 59X48.' V^ests Saml. 

LUDOLF BACKHUYSEN 

F. 18 Dec. 1631 i Emden, d. i Amsterdam 

17. Nov. 1708 

443. Morgen paa Søen. Bet.: L. B. L. 42x61. Med 
efterfølgende Modst3^kke fra Bodendicks Saml. 

444. Aften ved Amsterdam. 

445. Et Linieskib erobres af Hollænderne. L. 63 X 
78,5. 1908 afgivet fra det Thomsenske Familielegat. 

446. Indsejlingen til en Havn. Bet.: L BACH 1689. 
L. 41X42. Wests Saml. 

JABGUES VAN DER BILT 

(JACOBUS BILTIUS) 

Nævnes 1651 som Lærhng i liaag. 1671—78 

i Antwerpen 

447. Dødt Fuglevildt. Bet.: JaTC Biitius. fecit A« 
1674. L. 80X61,5. Wests Saml. 

FREDERIK DE MOUCHERON 
F. 1633 i Emden, begr. i Amsterdam 5. Jan. 1687 

448. ItaUensk Landskab. Bet.: F(?) Moucheron. L. 
98X113. Købt 1763. 

71 



449. Landskab i en sydlig Bjergegn. Bet.: Mou- 
cheronft. L. 101X90. Købt 1761 med efterfølgende 
Modstykke. 

450. Landskab i en sydlig Bjergegn. 

WILLEM VAN DE VELDE (D. Y.) 

Døbt 18. Dec. 1633 i Leiden, d. i Greenwich 

6. Apr. 1701 

451. En tyrkisk Galej i Kamp med to engelske Krigs- 
skibe. Bet. : W V Velde. L. 40X67. Købt 1744 med 
efterfølgende Modelstykke. 

452. Hollandske Krigsskibe i Storm ved en Klippekyst. 

EGBERT VAN HEEMSKERCK 
F. 1634 i Haarlem?, d. i London? efter 1711 

453. Dans i en Krostue. Bet.: HK. L. 65 X 83. 
Erhvervet før 1800 med efterfølgende Modstykke. 

454. Retssal. Bødlen gløder Jernet for at brænde- 
mærke den foran Dommeren knælende Forbryder. 

JACOB OCHTERVELT 
F. før 1635 i Rotterdam, d. i Amsterdam? før 1700 

455. Violinspillende Dame. Bet.: J. Ochtervelt. f. 
1668. L. 52X42. Købt 1760. 

FRANS VAN MIERIS (D. Æ.) 
F. 16. Apr. 1635 i Leiden, d. i s. By 12. Marts 1681 

456. Drengen skal hente 01. Bet.: F van Mieris. 
T. 41X30. Købt 1709. 1793 fra Rosenborg. 

72 



457. Grev Ulrik Frederik Gyldenløve (1638—1704). 
Bet.: F. van Mieris fecit A<^ 1662. T. 31X22. Bo- 
dendicks Saml. 

458. Portræt af en Maler. (Eglon van der Neer?). 
Bet.: Fv: M..ris. T. 23 X 17. 1763 købt medet 
modsvarende Dameportræt. 

459. Den lystige Kriger. T. 21,5X18,5. Bodendicks 
Saml. 

HOLLANDSK 
17. Aarh. 

460. En Snegl og Muslinger ved et Vinglas med 
blaa Anemoner. T. 23x17,5. Med Urette tilskrevet 
Frans van Mieris. 

EGLON HENDRICK VAN DER NEER 
F. 1635 eller 36 i Amsterdam, d. i Diisseldorf 1703 

461. Mandolinspillende Dame. L. 60 X 52. Købt 
1760. 

462. Konversation i en Park. Bet.: E. van d. L. 
64X53. Købt 1764. 

MELCHIOR D'HONDECOETER 
F. 1636 i Utrecht, d. i Amsterdam 3. Apr. 1695 

463. Hønsegaarden ved et Herresæde. Bet. : M D'Hon- 
decoeter. L. 156X183. Købt 1775. 

ADRIAEN VAN DE VELDE 

Døbt 20 Nov. 1636 i Amsterdam, begr. i s. By 

21. Jan. 1672 

464. Hyrdinden ved Kvæget. T. 31 X 40. Købt 
1746? En Kopi i Museet i Nimes viser en i For- 
grunden t. V. udslettet Hund. 

73 



JAN VAN DER HEYDE 

F. i Gorinchem 1637 (eller 1634?) d. i Amsterdam 

28. Sept. 1712 

465. Udenfor en By. Bet.: VHeyde. T. 25X34. 
Købt 1760. 

ABRAHAM CORNELISZ BEGEIJN 
F. 1637 eller 38 i Leiden, d. i Berlin 11. Juni 1697 

466. Vadestedet under Klipperne. Bet.: ABegijn. 
L. 62X90. Købt 1763. 

467. Jagtselskab ved en sydlandsk Havn. Bet.: 
ACBegeijn. T. 58x84. Erhvervet før 1800. 

GERRIT ADRIAENSZ BERCK-HEIJDE 

Døbt 6. Juni 1638 i Haarlem, d. i s. By 

10. Juni 1698 

468. Prospekt af Heidelberg. Ryttere paa Vejen 
foran Neckarfloden. Bet.: Gerrit Berck Heyde. L. 
66 X 102. Købt 1763. 

HUBERT VAN RAVESTEYN 
angivet f. Juni 1638, d. i Dordrecht før 1691 

469. Nature morte. Fra Fredensborg? (Bestemt 
af Hofstede de Groot). 

JAN KAREL DOM. VAN BEECQ 
F. 1638 i Amsterdam, d. i Paris 19. Apr. 1681 

470. Engelske Orlogsskibe paa en Rhed i stille Vejr. 
Bet.: JvanBeecq 1677. L. 78X132. 1787 til Kunst- 
kammeret med efterfølgende Modstykke. 

471. Engelske Orlogsskibe paa Søen i frisk Kuling. 

74 



ABRAHAM HONDIUS 
F. 1638 i Rotterdam, angives d. i London 1691 

472. En Trane forfølges af Hunde. Bet.: L. 68,4X 
55,8. 1922 givet som Depositum af Direktør Helge 
Jacobsen. 

CACPAR NETSCHER 
F. 1639 i Heidelberg, d. i Haag 15. Jan. 1684 

473. Herreportræt (Conraet van Beuningen? Hol- 
landsk Gesandt i Danmark). Bet.: C. Netscher. F. 
1675. L. 47X37. Wests Saml. 

ISACK VAN NIKKELEN 

F. i Haarlem, 1660 optaget i Lukas-Gildet. Begr. i 

s. By 27. Dec. 1703 

474. Det indre af en Kirke, set gennem Langskibet 
mod Koret. Bet.: Y. V. Nikkelen 1681. T. 45X51. 
I Inv. 1775. 

475. Det indre af en Kirke. T. v. et Sideskib, t. h. 
Tværskibet. Bet.: Isack van Nick .... 1695. T. 
37X42. I Inv. 1775. 

ABRAHAM MIGNON 

F. Juni 1640 i Frankfurt a. M., d. i s. By eller 

i Wetzlar 1679 

476. Nature morte. Glas ved en Porcellænsskaal 
Østers og Frugter. Bet.: AB Mignon. fe. T. 44X35. 
Købt 1909. 

477. En ophængt Blomsterfletning. Bet. : A. Mignon. 
fec. T. 39X54. Købt 1837. 

75 



PIETER CORNELISZ VAN SLINGELANDT 
F. 20. Okt. 1640 i Leiden, d. i s. By 7. Nov. 1691 

478. Herren og Fruen søger at faa hendes Skøde- 
hund til at sidde stille, medens en Dreng bringer 
dens Hvalpe. Bet.: P V Slinghelandt 1682. T. 43X31. 
1827 fra Fredensborg. 

479. En Pige med en Papegøje. T. 22,5X16. 
Wests Saml. 

JAN WEENIX 
F. 1640 i Amsterdam, d. i s. By 20. Sept. 1719 

480. Dødt Vildt. Bet.: I. Weenix f. 1701. L. 148X131. 
Købt 1775. 

REINIER DE LA HAYE 
F. omtr. 1640 i Haag, d. i Antwerpen? efter 1684 

481. Officererens Besøg. L. 42X34. Købt af Moreel. 

JACOBUS VICTOR 
F. 1640 i Amsterdam, d. i s. By 5. Dec. 1705 

482. Gæs, Ænder og Høns. Bet.: lacomo. Victor, 
f.: L. 120X146. Købt 1852 

483. Tre Duer. Baggrunden malt af Jac v. Ruisdael. 
Bet: Jacomo fictor. v Ruisdael. L. 73X86. Erhvervet 
før 1800. 

JOHAN VAN KESSEL 

F. i Amsterdam 1641 eller 42, begr. i s. By 

24. Dec. 1680 

484. Vandfald i en Bjergegn. L, 64X77. Fra Fre- 
densborg. 

76 



GODFRIED SCHALCKEN 

F. 1643 i Made ved Geertruidenberg, d. i Haag 

6. Nov. 1706 

485. En Dame forsegler et Brev. T. 27,5X20. 1793 
fra Rosenborg. 

SIJMON PIETERSZ VERELST 
F. Sept. 1644 i Haag, d. i London 1741 

486. En Glasvase med Blomster. L.102X78. Købtl763. 

JAN VAN HUGHTENBURG 
F. 1646 i Haarlem, d. i Amsterdam 1733 

487. Gadeliv i Rom. Bet.: Hughtenburgh 1707. L. 
41X47. Købt 1756 med efterfølgende Modstykke. 

488. Torveplads i Rom. Bet.: hughtenburgh. 

JOHANNES VERKOLJE 
F. 9. Febr. 1650 i Amsterdam, begr. i Delft 8. Maj 1693 

489. Herse bereder sig til at modtage Merkur, der 
stanses af hendes misundelige Søster Aglauros (Ovids 
Forvandlinger, anden Sang). Bet. : I Verkolje. L. 101 X 
115. Købt 1759. 

RICHARD BRAKENBURGH 
Døbt 22. Maj 1650 i Haarlem, d. i s. By 28. Dec. 1702 

490. Kortspil i et Værtshus. L. 38,5X50. W^ests Saml. 

ELIAS VAN DEN BROECK 
F. omtr. 1650 i Amsterdam, begr. i s. By 6. Febr. 1708 

491. Blomster i en Vase. Bet.: Elias v d Broeck. 
L. 62X53. Fra Fredensborg. 

77 



SIMON VAN DER DOES 
F. 1653 i Amsterdam?, d. i Antwerpen 1717 

492. Hyrdinden mellem Hjorden. Bet.: S» van der 
Does. MDCCVm. T. 41X58. Wests Saml. 

JAN VAN DER MEER DE JONGE 

Døbt 29. Nov. 1656 i Haarlem, begr. i s. By 

28 Maj 1705 

493. En rødbroget Stud mellem hvilende Faar og 
Geder. Bet.: J. v. der nieer de jonge f. 1679. L. 78 X 
97. Wests Saml. 

ADRIAEN VAN DER WERFF 

F. 21. Jan. 1659 i Kralingen ved Rotterdam, 

d. i Rotterdam 12 Nov. 1722 

494. En ung Pige ved en Blomstervase. T. 31 X25. 
Bodendicks Saml. 

DIONYSOS VERBURGH? 
Opholdt sig i Surinam ved det 18. Aarh.s Beg. 

495. Negerlystighed i Surinam. Bet.: D. VB. L. 58 
X46. 1840 fra Fredensborg. Bestemmelsen skyldes 
Hofstede de Groot, men Billedet er uligt de ringe 
Billeder, der kendes af den nævnte Maler. Efter 
Bredius skyldes det en ukendt Kunstner fra det 17. 
Aarh.s Midte. 

WILLEM VAN MIERIS 
F. 3. Juni 1662 i Leiden, d. i s. By 26. Jan. 1747 

496. Gudinden Ceres. Bet. : W van Mieris Fe Anno 
1719. T. 17X14. Købt 1760. 

78 



DIRK VALKENBURG 
F. 1675 i Amsterdam, d. i s. By 1721 

497. Bjørn i Kamp med Hunde. Bet.: Valkenb. 1703. 
L. 139X201. Købt 1761. 

498. Vildt og Frugter. Falsk bet.: J. Wenincx. 
L. 141X191. Købt 1755. 

JAN VAN HUYSUM 
F. 14. Apr. 1682 i Amsterdam, d. i s. By 7. Febr.1749 

499. Vase med Blomster i en Nische. Bet. : Jan van 
Huijsum fecit. T. 80 X 59,5. Købt 1841. Billedet, 
som af Maleren skænkedes en Ven, har afgivet Mo- 
tivet for Henrik W^ergelands Digtning »Jan van Huy- 
sums Blomsterstykke«. 

FRANS VAN MIERIS (D. YNGRE) 
F. 1689 i Leiden, d, i s. By 22. Okt 1763 

500. Kunstnerens Fader, Maleren Willem van Mieris. 
Bet.: F V. Mieris. Fecit A« 1737. T. 28,5X24,6. Bo- 
dendicks Saml. 

I. MALERE, DER I DET 17.AARH. 

OG FØRSTE HALVDEL AF DET 

18'de HAR VIRKET I ELLER FOR 

DANMARK 

REINHOLD TIMM 
Fra 1624 kgl. Contrafejer i Sorø, d. 12. Jan. 1629 

501. Ungdommen. Brydekamp paa en Bro, gennem 
hvis Buer nogle Bygninger ses. Bet. : R T 1622. 

79 



L. 247X312,6. Anvendt som Loftbillede i Sal XXVIII. 
Ligesom de to efterfølgende Billeder af samme Kunstner 
hører det til de til Loftet i Riddersalen paa Rosenborg 
udførte Malerier, der efter den franske Legations- 
sekretær Charles Ogiers Beretning 1656 fremstillede 
de forskellige Menneskealdres Glæder og Sysler. 

502. Opdragelsen. Større og mindre Drenge under- 
vises af deres Lærere i et Kirkerum. L. 236X311,3. 
Anvendt som Loftsbillede i Sal XXVI. 

503. Billedhuggerens Værksted. L. 241,5 X 288,5. 
Anvendt som Loftsbillede i Sal XXVII. 



ISAAC ISAACSZ 
F. i Amsterdam 1599, d. i s. By efter 1656 

504. Gæstebud ved et fyrsteligt Bryllup. Bet. : Isaac 
Isacs fecit Antwerpen A" 1622. L. 251X308. Anvendt 
som Loftsbillede i Sal XXV. Ligesom Timms Billeder 
oprindeligt i Loftet i Riddersalen paa Rosenborg. 
Som Søn af Christian IV's i Helsingør fødte Maler 
Peter Isaksz modtog laac I. Bestillinger til Danmark, 
hvor han dog ikke synes at have opholdt sig. (Op- 
lysninger om Maleren findes i Bredius' »Kiinstlerin- 
ventare.«) 

505. Mythologisk Fremstilling. En Gudinde fører 
en Druknet mod Himlen. L. 257,3X284,5. Anvendt 
som Loftbillede i Sal XXXII. Billedets Motiv og 
oprindelige Bestemmelse ukendt. Kompositionen har 
Maleren maaske laant fra et ukendt Værk af Rubens 
eller den Rubenske Skole. 

80 



ANDREAS MAGERSTADT 
Virkede i Danmark fra omtr. 1635 — 50 

506. Den udyalgte Prins Christian paa Andejagt ved 
Nykøbing Slot. Bet.: AM 1639. T, 12,5 X 27. Bo- 
dicks Saml. Otto Andrup har godtgjort, at de A M 
signerede Billede af Christian IV og den udvalgte Prins 
med deres Følge skyldes denne Kunstner, der senere 
malte ringe Miniatyrportrætter. 

KAREL VAN MANDER (DEN YNGSTE) 
F. i Delft omtr. 1613, begr. i København 6. Apr. 1670 

507. Prins Svends Lig bliver fundet (Tasso: Det 
befriede Jerusalem, 8 Sang). Den danske Prins er 
paa sit Korsfarertog til det hellige Land dræbt med 
alle sine Mænd paa nær en Ridder, hvis Saar hel- 
bredes af en Eremit. De vejledes om Natten af en 
Stjernes Straaler til Prinsens Lig, og Eremiten tager 
Prinsens Sværd, som Ridderen lover at bringe til 
Rinaldo, deres Hævner. L. 235X257. 1753 til Kunst- 
kammeret. 

508. »Synet«. Brystb. i Legemsst. af en gammel Mand 
med store Briller. Bet.: K. V. Mander 1639. T. 58 X 
44,5. Med efterfølgende Modstykke fra Bodendicks 
Saml. og hørende til en Række Fremstillinger af de 
5 Sanser. 

509. »Hørelsen«. En gammel Kone med en Fløjte 
i Haanden. 

510. Kurfyrsten af Sachsens italienske Dværg Giocono 
Favorchi med Magdalene Sibylles danske Hund Raro. 
Hel Figur, Legemsst. L. 162X102. I Inv. 1690. 

81 6 



511. Den angrende Peter hører Hanen gale. Hel 
Figur, Legemsst. L. 167X126. I Inv. 1690. 

512. Rigsadmiral Ove Gjedde. (1594—1660). Brystb. 
Legemsst. L. 63 X 49,5. 1849 Gave fra Arvingerne 
efter N. A. Abildgaards Enke. 

513. Bonde. Brystb., Legemsst. T. 64,3X48,2. Med 
efterfølgende Modstykke fra Kronborg. 

514. Bondekone. Brystb., Legemsst. T. 64x48. 



ABRAHAM WUCHTERS 

F. i Amsterdam? før 1615, d. i København 

i Beg. af 1683 

515. Ulrik Christian Gyldenløve (1630—1658). Hel 
Figur, Legemsst. Bet.: A. Wuchters f. A« 164(5?). 
L. 209X124. Købt 1851. 

516. Mandsportræt. (Malerens Selvportræt?). Brystb., 
Legemsst. T. 69x51. 1851 fra Rosencroneske Por- 
trætsamling. 

517. Den svenske Oberst Heinrich von Delveg. Graat 
i Graat malt Brystb. Bet.: A. Wuchters f. P. 30,5 X 
21. Købt 1904. 

518. Mandsportræt. Graat i Graat malt Brystb. P. 
38X26. 1878 med efterfølgende fra Kobberstiksam- 
lingen. 

519. Dameportræt. P. 35,5X25,5. 

520. Skitseret Herreportræt. T. 42,6X30,2. Fra Have- 
stuen paa Frederiksborg. 

82 



WOLFGANG HEIMBACH 

F. i Oevelgonne i Oldenborg før 1615, d. efter 
1675. Fra omtr. 1645? til 1667 bosat i Danmark 

521. Afteninteriør. Skytten har bragt Breve til Her- 
skabet, hvis Aitenmaaltid tilberedes. Bet. med Mono- 
gram og 1651. L. 93,4X108,4. Købt 1921. 

BERNHARDT KEIL 
F. i Helsingør 1625, d. i Rom 1687 

522. Aftenbesøget hos Billedhuggeren. L. 111 X ^3. 
I Inv. 1674. 

TOUSSAINT GELTON 

1655 i Lucas-Gildet i Amsterdam, d. i København 

i Efteraaret 1680 

523. Den Lærde og Døden. Bet. : T. Geltton fe. T. 
30,5X24,5. Bodendicks Saml. 

524. Nymfer i et Landskab. T. 28,5X37,9. Boden- 
dicks Saml. 

525. Tobias og Englen. T. 21,5X27,7. Bodendicks 
Saml. 

CORNELIS NORBERTUS GIJSBRECHTS 
Flamsk Maler, fra omtr. 1670 bosat i Danmark 

526. Nature morte. Paa et tyrkisk Tæppe en Hum- 
mer paa et Fad, Sølvpokaler, en Rømer, Frugter, og 
paa en Kasse en Skinke. Bet. : C. N. Gijsbrechts A"* 
1672. L. 130,7X182,6. Fra Kunstkammeret? 

HENDERICK DITTMARZ 
1658 bosat i Hamborg, d. i København Maj 1677 

527. Vokspoussereren Abraham Simon, fremstillet som 

83 6* 



den hellige Hieronymus. Bet.: H. Dittmarz f. 1665. 
L. 101X90. I Inv. 1690. 

JACOB D'AGAR 
F. i Paris Febr. 1642, d. i København 16. Nov. 1715 

528- Jean Baptiste Tavernier. (1605—1693?) Brystb. 
i Legemsst. L. 85X68. I Inv. 1737. Paa Bagsiden 
angives den Fremstillede for 87 Aar gammel paa 
Vej for sin syvende Rejse til Kina. 

JOHANNES GLAUBER 
F. 1646 i Utrecht, d. i Schoonhoven 1726. Af Ulrik 
Frederik Gyldenløve indkaldt til Danmark, hvor han 

dog kun opholdt sig kort. 

529. Arkadisk Landskab. L. 31,8X38,4. Bodendicks 
Saml. 

BENDIX GRODTSCHILLING (den yngre) 
F. 1. Dec. 1655 i Itzehoe, d. i København 10. Marts 

1707 

530. Kunstnerens Fader, Kunstkammerets Stifter og 
Forvalter Bendix Grodtschilling (d. ældre). Brystb. 
Legemsst. L. 84,5X69. I Kunstkammeret. 1914 fra 
det nationalhistoriske Museum. 

FREDERIK WILHELM BOEHME 
Virkede i Danmark ved det 18de Aarh.s Beg. 

531. Nature morte. Et Bord i en Lærds Studere- 
kammer. Bet.: Boehme 1704. L. 158x219. Købt 
1739. 

84 



HENDRIK KROGH 

F. 31. Juli 1671 i Flensborg, d. i København 18. Nov. 

1738 

532. Jakobs Møde med Rachel (i Mosebog, Kap. 29). 
L. 55X77. 1 Inv. 1775. 

533. Venus og Mars. L. 45X35,5. Fra Kunstkam- 
mer et? 

BENOIT COFFRE 

Indkaldt fra Frankrig til Danmark i Slutn. af det 

17de Aarh. D. i København 1722 

534. Et Maskebal. Skitse. L. 40,5X73,5. Fra Kunst- 
kammeret. Skitse til det 1704 malte (i Kompositionen 
ændrede) Loftsbillede paa Frederiksberg Slot. 

535. En Orientaler. Skitse. Bet.: B. Coffre 1705. 
L. 27,5X22. Købt 1916. 

BALTHASAR DENNER 
F. 15. Nov. 1685 i Altona, d. i Rostock 14. Apr. 1749 

536. Gruppebillede. En Musikunderholdning for- 
beredes i Kunstnerens Hjem. Selv sidder han midt 
i Billedet, t. v. hans Hustru med Sønnen Jacob, i 
Baggrunden hans to Døttre. L. 125,7X103. Købt 
1914 med efterfølgende Billede med Bistand af Gods- 
ejer J. Hage. Malt omtr. 1730. 

537. Gruppebillede. Kunstnerens Svigerforældre, Æg- 
teparret Winter, med deres Søn og fire Døtre ved 
Tebordet. L. 125,9X103,3, Efterladt ufuldendt ved 
Kunstnerens Død. 

85 



538. Ester Winter, Kunstnerens Hustru. Brystb. K. 
16X12,5. Bodendicks Saml. 

539. Kunstnerens Datter (Catharina V) holder en Vin- 
druklase op fra sin Frugtkurv. Knæbillede. K. 42 X 
33. I Kunstkammeret 1738. Angives malt 1728. 

540. Portræt af en gammel Lærd ved sit Arbejds- 
bord. Knæbillede. Bet.: Denner feci. K. 36,5x31. 
Erhvervet 1746. 

JOHAN SALOMON WAHI 

F. 1689 i Chemnitz (Sachsen,) d. i København 5. Dec. 

1765 

541. Hofnarren Otto Kyhl. Bryst., Legemsst. L. 78 X 
63,5. I Inv. 1737. Malt 1727. 1914 tilbage fra det 
nationalhistoriske Museum med 542 og 543. 

542. Kunstkammerforvalteren Gerhard Morell. (1710- 
1771) Brystb., Legemsst. L. 74,5X63. Gave fra Lo- 
renz Spengler. 

543. Selvportræt. Brystb., Legemsst. L. 74,5X63. Til 
Kunstkammeret 1774. Malt 1755. 

CARL MARCUS TUSHER 
Døbt 1. Juni 1705 i Niirnberg, d. i København 6. Jan. 

1721 

544. Saffo og Kupido. Malt 1748. K. 41X30,5. 
Fra Kunstkammeret. Motivet fra Boccaccios Donne 
illustre. 

UBEKENDT KUNSTNER 

545. Dameportræt. Brystb., Legemsst. L. 78,3X64,2. 
Købt 1919. Malt omtr. 1745 og formentlig med Urette 
tilskrevet Pilo. 

86 



JOHAN HØRNER 
F. 1711 i Upland, d. i København 11. Marts 1763 

546. Fru Brorson. Brystb. Legemssl. L. 56,5X60. 
1914 fra det nationalhistoriske Museum. 

I. FRANSKE MALERE, 

17de og 18de Aarh. 

FRANGOIS PERRIER? 
F. 1590 i Bourgogne, d. i Paris Juli 1656 

547. Omfavnet af Acis kører Gaiathea frem over 
Havet. Ovalt. L. 126X88,7. 

NICOLAS POUSSIN 

F. Juni 1594 i Andelys (Normandiet), d. i Rom 

19. Nov. 1665 

548. Jehovah aabenbarer sig i den brændende Torne- 
busk for Moses, der forfærdes ved at se sin Stav for- 
vandlet til en Slange. L. 193X158. Købt 1761. Malt 
1641 i Paris for at anbringes over Kaminen i Kar- 
dinal Richelieus Arbejdsværelse. Omtalt af Bellori 
o. a. 

EFTER POUSSIN 

549. Kristus helbreder de to Blinde ved Jericho 
(Matthæus, 20. Kap.) L. 122X163. Købt 1732. Fi- 
gurerne kopierede efter Poussins Billede i Louvre, 
Landskabet omkomponeret. 

JEAN FRANGOIS DE TROY 
F. 1675 i Paris, d. i Rom 24. Jan. 1752 

550. En ung Pige med en Fugl. L. 97X72,5. Fra 
Frederiksberg Slot. 

87 



EFTER JEAN-MARC NATTIER 
F. 17. Marts 1685 i Paris, d. i s. By 7. Nov. 1766 

551. Grev Jørgen Skeel. (1718—86), L. 78,6 X 60,8. 
Erhvervet 1919 for en Gave fra Fru og Frk. v. Buch- 
waldt. Originalen tilhører det nationalhistoriske Mu- 
seum. 

JEAN BAPTISTE OUDRY 

F. 17. Marts 1689 i Paris, d. i Beauvais 

3. Apr. 1755 

552. En Rovfugl slaar ned paa et Par Ænder. L. 
131,5 X 131,5. Maaske kun Kopi efter et til Eremi- 
tage-Gemakket paa Christiansborg malt Dørstykke. 

LOUIS TOCQUÉ 
F. 1696, d. i Paris 10. Febr. 1772 

553. Frederic de Berregaard. Knæbillede. Legemsst. 
L. 91,7X73,2. Købt 1918. Gengivet i et Stik af 
Wille i Tycho de Hofmans Portraits historiques 
1746. 

CARLE VAN LOO 
F. 15. Febr. 1705 i Nizza, d. i Paris 15. JuH 1765 

554. Kong Ludvig XV. (1710—74). Hel Figur, Le- 
gemsst. L. 281X168,9. Malt til »Potentatgemakket« 
paa Christiansborg. 

EFTER JOSEPH VERNET 
F. 14. Aug. 1714 i Avignon, d. i Paris 3. Dec. 1789 

555. Skibbruddet. L. 120,2X169,2. Kopi efter det 
1753 malte Billede i Louvre. 

88 



LOUIS-LÉOPOLD BOILLY 
F. 5. Juli 1761 i La Basse, d. i Paris 4. Jan. 1845 

556. Statuetten af Amor bekranses. L. 54,8x45,5. 
Købt 1902. Stukket af Cazenave. 

557. Foræringen. L. 54,9X45,9. Købt 1902. Stuk- 
ket 1793 af Bonnefoy. 

FRANSK? 
18de Aarh.s Slutning. 

558. Mandsportræt. Brystb., Legemsst. L. (Ovalt) 
73,3X57,4. Købt 1902. Med Urette tilskrevet Jens 
Juel. 

K. ENGELSKE MALERE. 

ALLAN RAMSAY 
F. 1713 i Edinburgh, d. i Dover 10. Aug. 1784 

559. Kong Georg III (1738— 1820). Hel Figur, Legemsst. 
L. 282,8X169,6. Malt til »Potentatgemakket« paa Chri- 
stiansborg. 

GEORGE ROMNEY 

F. 26. Dec. 1734 i Dalton, Lancashire, d. i Kendal 

15. Nov. 1802 

560. Tandlægen Rospini. Brystb., Legemsst. L. 
76,9X63,8. 1873 Gave fra Stiftsdame Caroline Oxholm. 

HENRY RAEBURN 

F. 4. Marts 1756 i Stockbridge, d. i Edinburgh 

8. JuU 1823 

561. Mandsportræt. Brystb., Legemsst. L. 75X62. 
1909 Gave fra Willy Grétor. Malt omtr. 1812. 

89 



JOHN CONSTABLE 

F. 11. Juni 1776 i East Bergholt, Suffolk, d. i 

London 1. Apr. 1837 

562. Studie af en Vindmølle. T. 38x32. Købt 1910. 

563. Willy Lotts Hus ved Fiatford Mølle. T. 31,5x 
48. Købt 1910. Skitse til det 1814 malte Billede 
»A mill Stream«. 

L. TYSKE MALERE 

18de Aarh. 

GEORG DATHAN 
F. 1703 i Mannheim, d. efter 1748 

564. Kejserinde Marie Theresia bekranses af Vis- 
dommen. Bet: Georgi Dathan fe. 1744. T. 45x34. 
Fra Badstuen ved Frederiksborg. 

ANTHON RAPHAEL MENGS 
F. 12. Marts 1728 i Aussig, d. i Rom 29. Juni 1779 

565. Kong Carl III af Spanien. (1716—1788). Hel 
Figur, Legemsst. L. 283X170,5. Malt til :!>Potentat- 
gemakket« paa Christiansborg. 

TILFØJELSE TIL BILLEDERNE AF 
FLAMSKE MALERE, 17. AARH. 

PIETER GYSELS 
Døbt i Antwerpen 3. Dec. 1621, d. i s. By 1690 
176 a. Frugter og døde Fugle. Bet.: P. GEYSEL F. 
L. 33X45. Fra Kronborg. 

90 



NORSKE MALERE 

JOHAN CHRISTIAN CLAUSEN DAHL 
F. 24. Febr. 1788 i Bergen, d. i Dresden 14. Oktbr. 1857 

566. Et Bøgetræ ved Engelholm paa Sjælland. Bet. : 
J. Dahl 1814. Pap. 47,5X37,5. Gave 1921 fra Lægen, 
Dr. med. K. F. Carøe. 

567. Broen over Tryggevælde Aa med Udsigt til Køge. 
L. 47,5X66,4. Gave 1921 fra Generalkonsul Johan 
Hansen. Malt omtr. 1815? 

568. Maaneskin ved Stranden. L. 26,3X42,7. Købt 
1916. Motiv fra Øresund? 

569. Frederiksborg Slot i Maaneskin. Bet.: J. Dahl 

1817. L. 55,4X78,9. Fra Frederiksberg Slot 1871. 

570. Landskab med Vandfald i en nordisk Bjergegn. 
Bet: J. Dahl 1817. L. 187,5X250,3. Købt 1818. 

571. En Del af Plauensche Grund taget fra Lande- 
vejen mellem Tharand og Dresden. Bet.: J. Dahl 

1818. L. 77,5X122,7. Købt med efterfølgende Mod- 
stykke 1819. 

572. Ruinen i Tharand ved Dresden, set ved Solens 
Nedgang en Efteraar saften. Bet: J. Dahl 1819. L. 
77,8X123. 

573. Studie fra Castellamare ved Neapel. Aften. Bet. : 
d. 4. Sept. 1820. L. 15X28,5. Købt 1920. 

574. En Lavastrøm paa Vesuv i December 1820. 
Bet.: J. Dahl d. 29. Febr. 1821. L. 99,7X135,8. 1848 
Gave fra Geheime-Legationsraad P. O. Brøndsted. 

91 



575. Norsk Landskab med en Regnbue. Bet.: J. Dahl 
1821. L. 65X81,3. 1848 Gave fra Geheime-Legations- 
raad P. O. Brøndsted. 

576. Studie fra Elbdalen ved Dresden. Bet.: 1823 
J. Dahl. P. 14X23,5. Købt 1919. 

577. Etschdalen ved Roveredo. Bet.: J. Dahl 1824. 
L. 61,7X97,9. Købt af Prins Christian Frederik 1827, 
til Samlingen 1864. 

578. Aften ved en Khppekyst. Bet.: J. Dahl d. 
6. Octbr. 1824. T. 18,1X22,5. Købt 1916. 

579. Flad Strand ved Solnedgang. Bet. : Dahl 1825. P. 
26,9X36,3. 1921 Gave fra Generalkonsul johan Hansen. 
580« Studie fra »Kroken« i Sogn med Justedalsbræen. 
Bet.: d. 4. August 1826 Dahl. L. 21,7x34,9. Købt 1916. 

581. Vinterlandskab ved Vordingborg. Bet.: J. Dahl 
1829. L. 173X205,5. Købt 1829. (Ophængt paa 
Omgangen over Forhallen). 

582. Et Skibbrud paa Kysten ved Bergen. Bet. : J. 
Dahl 1831. L. 173,4X206. Købt 1832. 

583. Studie af et Egetræ i Haven ved Worlitz nær 
Dresden. Bet.: J. Dahl d. 2te Octbr. 1838. L. 47,5 
X35,7. 1921 Gave fra Lægen, Dr. med. K. F. Carøe. 

584. Elven mellem Klipper. L. 51,5X54,5. 1921 
Gave fra Generalkonsul Johan Hansen. 

THOMAS FEARNLEY 

F. 27. Decbr. 1802 i Frederikshald, d. i Miinchen 

16. Jan. 1842 

585. Studie fra Sogn. Bet.: Th. F. 1826. P. 16,7X22. 
Købt 1919. 

92 



HANS FREDRIK GUDE 
F. 13. Marts 1825 i Kristiania, d. i Berlin 17. Aug. 1903 

586. En norsk Søhavn. Bet.: H. F. Gude 1882. L. 
71,9X110,8. Købt 1882. 

587. Troldtinderne i Romsdalen, t. h. Foden af Roms- 
dalshorn. Bet.: H. F. Gude 1894. L. 36,2X52,3. 1920 
Gave fra Professor, Dr. phil. Ernst Conrad Abildgaard 
Løffler og Hustru. 

FREDRIK JONAS L. B. COLLETT 

F. 25. Marts 1839 i Kristiania, d. paa Lillehammer 

19. April 1814 

588. I April. Lillehammer. Bet.:F. C. 05. L. 55,6X 
74,2. Erhvervet 1906. 

LUDVIG MUNTHE 
F. 11. Marts 1841 i Sogn, d. i Diisseldorf 30. Marts 1896 

589. Vinterlandskab. Bet. : L. Munthe. L. 63,3 X 113,8. 
Købt 1883. 

OTTO SINDING 

F. 20. Decbr. 1842 paa Kongsberg, d. i Miinchen 

22. Decbr. 1909 

590. En Foraarsdag i Lofoten. Bet.: Otto Sinding 
Munchen 1882. L. 98x175,7. Købt 1883. 

JOHAN FREDERIK (FRITS) THAULOW 

F. 20. Oktbr. 1847 i Kristiania, d. i Volendam i Holland 

5. Novbr. 1906 

591. Amerikamøllen. Bet.: Frits Thaulow 1881. L. 
74,5X120,3. Købt 1902. 

93 



GERHARD MUNTHE 
F. 19. Juli 1849 i Elverum 

592. Efter Regn, Motiv fra Eidsvold. Bet.: Gerh. 
Munthe Ulvin 1883. L. 157,5X126,4. Købt 1885. 

CHRISTIAN KROHG 
F. 13. August 1852 i Kristiania 

593. Søndagmorgen. L. 134,3X51,2. Købt 1906. 
Malt 1880. 

594. Sypigen. Bet.: C. Krohg Xania 1880. T. 135 X 
80,8. Købt 1906. 

595. Albertina. Bet.: C. Krohg 84. L. 90,6X58,2. 
Købt 1908. 

596. I Baljen. Bet.: C. Krohg 89. L. 144,3X153 J. 
Købt 1906. 

EILIF PETERSSEN 
F. 4. Septbr. 1852 i Kristiania 

597. Fra den norske Skærgaard. Bet. : Eilif Peterssen 
Sandø 94. L. 61,6X98. Købt 1898. 

598. Vaskerkoner i Rapallo. Bet,: Eilif Peterssen 
Rapallo 1903. L. 70X55. Erhvervet 1906. 

CHRISTIAN SKREDSVIG 
F. 11. Marts 1854 paa Modum 

599. St. Hans Aften i Norge. Bet. : Chr. Skredsvig 
1886. L. 156,2X291,5. Købt 1887. 

ERIK WERENSKIOLD 
F. 11. Febr. 1855 paa Kongsvinger 

600. Oprensning af en Grøft. L. 111X93,8. Købt 1888. 

94 



60!. Ventende Børn. Bet.: E. Werenskiold 1893. 
L. 135,2X100,8. Købt 1894. 

602. Portræt af Bjørnstjerne Bjørnson. Bet.: E. 
Werenskiold 1900. L. 115Xl''>0,4. Købt 1902. 

603. Forhenværende Gaardbruger. Bet.: E. W. 1904. 
L 65,2X47,2. Erhvervet 1906. 

604. Portræt af Statsmmister Michelsen. L. 75X60,2. 
Erhvervet 1906. MaU 1906. 

EDVARD MUNCH 
F. 12. Decbr. 1863 i Løj ten i Hedemarken. 

605. Sortklædt Dame. Portrætskitse. L. 73,4x59,4. 
Købt 1909. 

606. Aftenpassiar. Bet.: E. Munch. L. 150,2X195,3. 
Købt 1908. 

607. Dødsleje. Bet.: E. Munch 1915. L. 140,3X182,4. 
Købt 1915. 

THOROLF HOLMBOE 
F. 10. Maj 1866 i Vejsen i Helgeland 

608. Fra det gamle Xania. Bet. : Th. Holmboe 1902. 
L. 87,3X136,5. Købt 1902. 

AUGUST EIEBAKKE 
F. 25. April 1867 i Askim i Smaalenene 

609. Portræt af en Dame. Bet.: Aug. Eiebakke R. 
1905. L. 122X86,5. Erhvervet 1906. 

AUGUST JACOBSEN 
F. 9. Septbr. 1868 i Stavanger 

610. En Høkerbutik i Flekkefjord. L. 25,3X99,2. 
Købt 1909. 

95 



611. Graavejrstemning. Sne. Bet.: Aug. Jacobsen. 
L. 66,6X99,9. Købt 1909. 

LUDVIG KARSTEN 
F. 8. Maj 1876 i Kristiania 

612. Det blaa Køkken. Bet.: Karsten - 13. L. 77,9X 
53,1. 1919 Gave fra Foreningen for Nutidskunst. 

BERNHARD FOLKESTAD 
F. 13. Juni 1879 i London 

613. Sommernat. Bet.: B. Folkestad. L. 77X70,2. 
Købt 1915. 

HENRIK LUND 
F. 7. Septbr. 1879 i Bergen 

614. Portræt af Rigsarkivar Brinckmann. L. 65,4 X 
43,6. Købt 1906. 

615. Portræt af Hans Jæger. L. 100,5X90,6. Købt 
1910. 

JEAN HEIBERG 

F. 1884 i Kristiania 

616. Portræt af Fru Prozor. Bet.: J. Heiberg 1914. 
L. 88X72,6. Købt 1915. 

NORSKE BILLEDHUGGERE 

STEPHAN SINDING 
F. 4. Aug. 1846 paa Røros, d. i Paris 23. Januar 1922 

617. En ung Kvinde med sin Mands Lig. Bet.: 
Stephan Sinding 1892. Gruppe i Bronce. Købt 1892. 
(Opstillet i Haveanlæget foran Museet). 

96 



AUGUSTA FINNE DØVLE BERG 

F. 11. Marts 1868 i Bergen 

618. Portrætbyste af Forfatteren Ivar Aasen. Bet. : Ivar 
Aasen 82 år febr. 1896 A. Finne. Bronce. Købt 1905. 

619. Portrætbyste af Skuespillerinden Fru Dybvad. 

Marmor. 

GUSTAV VIGELAND 

F. 11. April 1869 i Mandal 

620. Portrætbyste af E. V. Bet. : G. Vigeland 10. Sept. 
1896. Bronce. Købt 1905. 

621. Mor og Søn. Gruppe i Marmor. Købt 1913. 

622. Mandsbyste med Bryst og Arme. Bet. : Fecit V. 
Bronce. 

SVENSKE MALERE 

FERDINAND JULIUS FAGERLIN 

F. 5. Febr. 1825 i Stockholm, d. i Dusseldorf 

19. Marts 1907 

623. Ett ungt åkta par. Bet. : Ferd. Fagerlin Df. 83. 
L. 56X59,5. Købt 1883. 

JOHAN EDVARD BERGH 

F. 29. Marts 1828 i Stockholm, d. i Stockholm 

23. Septbr. 1880 

624. Under bjorkarna. Bet.: E. Bergh 1870. L. 
128,9X179,4. Købt 1870. 

HERMAN ALFRED LEONARD WAHLBERG 
F. 13. Febr. 1834 i Stockholm, d. i Tranås 4. Oktbr. 1906 

625. Månskensafton vid Hallands Vådero. Bet. : Alfr. 
V^ahlberg 1889. L. 103,7X146,5. Købt 1889. 

97 



GREFVE JOHAN GEORG OTTO von ROSEN 
F. 13. Febr. 1843 i Paris 

626. Katharina Månsdotter. Bet.: von Rosen f. 1881. 
L. 115,5X144. Købt 1881. 

AUGUST STRINDBERG 

F. 22. Januar 1849 i Stockholm, d. i Stockholm 

14. Maj 1912 

627. Ovåder i Skårgården. P. 61,5X96,6. 1919 Gave 
fra Hr. Axel Beskow, Stockholm. 

CARL OLOF LARSSON 
F. 28. Maj 1853 i Stockholm, d. i Stockholm 22. Jan. 1919 

628. Lisbeth som stygga prinsessan i »Fågel Blå«. 
Bet: C. L. 1900. Pen og Vandfarve. 62,2X94,3 (Lys- 
maal). Købt 1901. 

KARL FREDRIK NORDSTROM 
F. 11. Juli 1855 i Stenkyrka 

629. Berget. Bet.:K. N. L. 95,2X125. Købt 1899. 
Malt 1899. 

630. Hogadal på Tjorn. Bet. : K. Nordstrom. Kul. 
47X62 (Lysmaal). Købt 1903. Tegnet 1899. 

631. Bohuslånsk kustlandskap. Bet. : K. N. Kridt og 
Kul. 43X60,4 (Lysmaal). Købt 1903. Tegnet 1900, 

632. I parken. Kridt og Kul. 54X45,6 (Lysmaal). 
Købt 1903. Tegnet 1900. 

633. Regnbyen. Bet.: K. N. 1902. L. 100X134,9. 
Købt 1903. 

634. Brånninger. Bet.: K. N. Kul. 43X89,3 (Lys- 
maal). Købt 1903. Tegnet 1902. 

98 



635. Garnbåt. Bet.: K. N. Kridt og Kul. 45,7X58,9 
(Lysmaal). Købt 1903. Tegnet 1902. 

NILS EDVARD KREUGER 

F. 11. Oktbr. 1858 i Kalmar 

636. Vid middagstid. Oland. Bet.: N. Kreuger 1900. 
Farvelagt Tegning. 59,8X90,4. Købt 1903. 

SVEN RICHARD BERGH 

F. 28. Decbr. 1858 i Stockholm, d. i Stockholm 

29. Januar 1919 

637. Portrått av målaren Nils Kreuger. Bet. : Richard 
Bergh 1883. L. 120,8x102,8. Købt 1883. 

638. De gamla vid stranden. Bet.: R. B. 1903. L. 
Rafaéllifarver. 173,2X241. Købt 1903. 

GUSTAF OSCAR BJORCK 
F. 15. Januar 1860 i Stockholm 

639. Nodskott. Bet: Oscar Bjorck. L. 127X186. 
Købt 1885. Malt 1884. 

640. Damportrått. Bet. : Oscar Bjorck Olga Heiden- 
stam Ve 1900. L. 65,3X55,4. Købt 1903. 

ANDERS LEONARD ZORN 
F. 12. Febr. 1860 i Mora, d. i Mora 22. Aug. 1920 

641. Vågskvalp. Bet.: Zorn Dalaro 87. Vandfarve. 
100X66 (Lysmaal). Købt 1888. 

BRUNO ANDREAS LILJEFORS 
F. 14. Maj 1860 i Uppsala 

642. Rastande vildgåss. Bet.: Bruno Liljefors 1898 
L. 161X411,3. Købt 1898. 

99 7* 



HERMAN NORRMAN 
F. 5. Aug. 1864 i Såby, d. i Tranås 25. Aug. 1906 

643. Efter regnet. Bel.: H. Norrman. L. 141,8X131,4. 
Købt 1918. Malt c. 1897. 

EUGEN NAPOLEON NICOLAUS 

Hertig af Nerike 
F. 1. Aug. 1865 paa Drottningholms slott 

644. Vinterliggare. Bet.: Eugen 1905, L. 120,4X85,3. 
1917 Gave fra Kunstneren. 

CARL GUSTAF (GOSTA) ALBERT 

VON HENNINGS 

F. 15. April 1866 i Rogslosa 

645. På terrassen. Bet.: G. v. Hennings 1908. L. 
107X125,7, Købt 1910. 

JOHAN AXEL SJOBERG 
F. 6. Novbr. 1866 i Stockholm 

646. Det borjar att bliva vinter. Bet: Axel Sjoberg. 
L. 90,6X125. Købt 1903. 

CARL WILHELM WILHELMSON 
F. 12. Novbr. 1866 i Skafto 

647. Skårgårdsflickor. Bet.: C. Wilhelmson 97. L. 
50,3X60,9. Købt 1911. 

648. Systrar. Bet. : C. Wilhelmson 98. L. 82X72,5. 
Købt 1903. 

649. Hostdag. Bet.: C. Wilhelmson. Vandfarve. 
30,9X60,6 (Lysmaal). Købt 1903. Malt 1902. 

100 



650. Barnet. Bet.: C. Wilhelmson. L. 62,2X41,5 
(Lysmaal). Købt 1903. Malt 1903. 

651* Vårarbete. Bet.: C. Wilhelmson. L. 122,9x310,7. 
Købt 1912. 

KARL ISAKSON 

F. 16. Jan. 1878 i Stockholm, d. i København 

19. Febr. 1922 

652. Naturemorte. L.60,7x81,4.Købtl921.Maltl908. 

653. Portrått av Fru Bertha Brandstrup. L. 87,4 X 
77,3. Købt 1912. Malt 1909. 

RIKARD LINDSTROM 
F. 1882 i Stockholm 

654. Frostig morgon. Lofoten. Bet.: Rikard Lind- 
strøm, L. 94,2X121,7. Købt 1918. 

SVENSKE BILLEDHUGGERE 

JOHAN TOBIAS SERGEL 

F. 22. Aug. 1740 i Stockholm, d. i Stockholm 

26. Febr. 1814 

655. Liggande Faun. Bet.: J. T. Sergell Romæ 
MDCCLXXIV. Gibsafstøbning efter Originalet i Stock- 
holm. Købt 1890. 

656. Portråttmedaljong av målaren N. A. Abildgaard. 
Bet.: Sergell 1794. Bemalet Gibs. 1913 Gave fra Profes- 
sorinde Ida Løffler. 

ERIK GUSTAF GOTHE 
F. 1779 i Stockholm, d. i Stockholm 26. Novbr. 1838 

657. Portråttmedaljong av Generaladmiralen, Friherre 

101 



och Greve Johan av Pyke (f. 1751, d. 1815). Bet.: 
G. Gothe. Gibs med Forgyldning. Købt 1915. 

JOHAN (JOHN) LAURENTIUS 

HELENUS BORJESON 

F. 30. Decbr. 1836 i Tolo, d. i Saltsjo-Storången 

29. Januar 1910 

658. Musiken. Bet. : J. Borjeson. Statuette, Bronce. 
Købt 1902. 

659. En ung Faun. Bet. : Borjeson. Statuette, Bronce. 
Købt 1907. 

JOHAN THEODOR LUNDBERG 
F. 21. Juni 1852 i Stockholm 

660. Fosterbroderna. Bet. : Th. Lundberg Roma 1888. 
Gruppe i Bronce. Købt 1890. (Opstillet i Haveanlæget 
foran Museet.) 

CHRISTIAN ERIKSSON 
F. 30. Juni 1858 i Arvika 

661. Bretagneska. Bet. : Loitudy 1893 Chr. Eriksson. 
Byste i hvidglaceret Fajance. Købt 1904. 

662. Dansapåtå. Bet. : Chr. Eriksson 1903. Statuette, 
Bronce. Købt 1904. 

CARL JOHAN ELDH 
F. 10. Maj 1873 i Film 

663. Kvinnobyst. Bet. : C. J. Eldh Paris 1902. Gibs. 
Købt 1904. 

102 



GERHARD HENNING 
F. 27. Maj 1880 i Stockholm 

664,1-19. Kompositioner. Bet.: Monogram og 1908 
og 1911—1915. Statuetter i Bronce. 1920 Gave fra 
Foreningen for Nutidskunst. (Opstillet i Montren paa 
Omgangen over Forhallen). 

FINSKE MALERE 

ALBERT GUSTAF ARISTIDES EDELFELT 
F. 2L Juli 1854 ved Borgå, d. i Borgå 18. Aug. 1905 

665. Sominerafton vid Hammar. Borgå. Bet.: Edel- 
felt 1885. L. 93,4X135,2. Købt 1886. 

FINSKE BILLEDHUGGERE 

FELIX ARTHUR NYLUND 
F. 15. Maj 1878 i Karpo ved Åbo 

666. Portrætbyste af Maleren Prof. Victor Wester- 
holm. Bet. : F. N. 1920. Sort Granit. Købt 1922. 



INDHOLDSFORTEGNELSE 



ÆLDRE MALERE 



Aelst, W. van. 413-414. 
Aertsz, Pieter. 86. 
Agar, Jacob d'. 528. 
Antolinez, José. 66. 
Aretino, Spinello. 4. 
Arthois, Jaques d'. 174. 
Asch, P. van der. 262. 
Asselijn, Jan. 333-334. 
Ast, B. van der. 208-209. 
Backliuysen, L. 443-446. 
Balen, H. v.? 131. 
Balestra, A. 53. 
Barocci, F. 32-33. 
Bassano, Jac. og Efterfølgere. 

26-28. 
Bassen, B. van. 213-214. 
Beecq, I. van. 470-471. 
Beerstraaten, A. 408. 
Begeijn, A. G. 466-467. 
Beijeren, A. v. 376. 
Benvenuti, G. B. 21-22. 
Berchem, G. 370-372. 
Berck-Heyde, G. 468. 
Bilt, J. van der. 447. 
Biset, G. E. 184. 
Blanckerhof, J. T. 420. 
Bles, Hendrik. 83. 
Blieck, D. de. 407. 
Boelema, M. 390. 
Boilly, L. 556-557. 
Bois, G. du. 417. 



Bol, Ferdinand. 300-302. 
Bol, Hans. 92-94. 
Borch, G. ter. 353-355. 
Bosschaert, A. 190. 
Both, Jan. 335-336. 
Brakenburgh, R. 490. 
Bramer, L. 234. 
Breen, A. v.? 227. 
Brekelenkam, Q. 375. 
Broeck, E. v. d. 491. 
Brouwer, A. 165. 
Breughel, P. (d. y.) 100. 
Brughel, P. (d. æ.) 89. 
Brugghen, H. ter. 205. 
Bruyn, B. 121. 
Bijlert, J. v. 257. 
Bøhme, F. W. 531. 
Gamerarius, A.? 406. 
Gamphuysen, G. 402. 
Garavaggio, M. A. da. 34. 
Gaxesi, E. 60. 
Gignani, Garlo. 47-48. 
Gione, Nardo di. 1. 
Ghristus, Petrus. 69. 
Glaesz, Pieter. 238. 
Godde, P. 243. 
Goelenbier, J. 248. 
GofFre, B. 534-535. 
GoUantes, F. 65. 
Gonstable, John. 562-563. 
Goosemans, A. 183. 



104 



Cornelis van Haarlem. 

187-188. 
Cozza, F. 37. 
Cranach, L. 104-120. 
Cuyck de Mierhop. 185. 
Cuyp, A. 373. 
Dathan, G. 554. 
Decker, C. 400-401. 
Delen, D. v. 267-268. 
Denner, B. 536-540. 
Dittmarz, H. 527. 
Does, Jacob v. der. 392-394. 
Does, Simon v. der. 492. 
Dolci, Carlo. 40-41. 
Doomer, Lambert. 309. 
Dou, Gerrit. 290-295. 
Dubbels, H. 377. 
Duyster, W. 244. 
Dyck, A. V. 157-159. 
Dyck, A. V., Efter. 160. 
Eckhout, G. V. der. 304. 
Eckhout og Naiwincx. 305. 
Elias, N. 215-217. 
Elsheimers Retning. 124. 
Efter Elsheimers. 125. 
Esselens, J. 416. 
Everdingen, A. v. 379-383. 
Eyck, Jan v.? 68. 
Fabritius, Bernaert. 312. 
Fabritius, Carl? 298. 
Flamsk, 17 Aarh. 161. 
Feti, D.^ 36. 
Flinck, G. 299. 
Florentinsk, 15 Aarh. 9. 
Fransk?, 18 Aarh. 558. 
Fyt, Jan. 167-170. 
Geel, J. V. 203. 
Geest, W. de. 218. 



(xelder, Aert de. 315-316. 
Gelder, Nicolas v. 404. 
Gelton, Toussaint. 523-525. 
Giordano, Luca. 51. 
Giusto, Andr. di. 5. 
Glauber, J. 529. 
Goyen, Jan v. 230-233. 
Giisbrechts, C. N. 526. 
Gysels, P. 176 A. 
Grodtschilling, B. 530. 
Hackaert, Jan. 431-432. 
Hagen, J. v. der. 357-361. 
Hals, Dirk. 236-237. 
Haye, R. de la. 481. 
Heem, J. D. de. 317-318. 
Heemskerck, E. v. 453-454. 
Heemskerck, M. v. 85. 
Heere, L. de. 90. 
Heimbach, W. 521. 
Helst, B. V. der. 340-342. 
Heusch, G. de. 405. 
Heyde, J. v. der. 465. 
Hoeckgeest, G. 250-251. 
Hollandsk, 17 Aarh. 193, 

242, 274, 460. 
Hondecooter, G. d'. 266. 
Hondecoeter, M. d'. 463. 
Hondius, A. 472. 
Honthoret, Gerard. 211. 
Honthoret, Efterligner af, 

212. 
Honthorst, Willem. 265. 
Hooch, H. de. 422. 
Hooch, Pieter de. 433-436. 
Hughtenburgh, Jan v. 487- 

488. 
Huysmans, C. 186. 
Huysum, Jan v. 499. 



105 



Hørner, J. 546. 
Isaacsz, Isaac. 504-505. 
Italiensk. Omtr. 1500. 11-12. 
Italiensk Mester, Efter. 17. 
Italienske Malere, 17. Aarh. 

38-39. 
Jardin, K. du. 387. 
Jongh, F. de. 45-46. 
Jordaens, Jacob. 149-153. 
Kalf, Willem. 384-385. 
Keil, B. 522. 
Keirincx, A. 162-163. 
Kessel, Johan v. 484. 
Klomp, A. 364. 
Knupfer, N. 263-264. 
Koninck, Ph.? 303. 
Krogh, H. 532-533. 
Lely, Pieter. 358. 
Lievens, Jan. 287-288. 
Lionori, Pietro di. 2. 
Lippi, Filippino. 8. 
Lisse, D. V. der. 398-399. 
Loo, Carle van. 554. 
Loo, Jacob van. 343-344. 
Looten, Jan. 363. 
Luini, Bernardino. 13. 
Maes, N. 313-314. 
Magerstadt, A. 506. 
Magnasco, A. 54, 
Mander, Karel v. 507-514. 
Mantegna, Andrea. 7. 
Maratta, Carlo. 49-50. 
Mazzola, kaldet Parmigianlno. 

25. 
Marseus van Schrieck. 379. 
Meer, Jan v. der, de jonge. 

25. 
Mellemitaliensk, 16 Aarh. 18. 



Memling, Hans. 70. 
Memling, Efterfølger af. 71. 
Mengs, A. R. 565. 
Mesteren fra Frankfurt. 74. 
Mesteren fra det hellige 

Blods Broderskab. 82. 
Mesteren for de kvindelige 

Halvfigurer. 80. 
Mesteren for Marie-Magda- 
lene-Legenden. 81. 
Meijer, H. de. 374. 
Mierevelt, M. v. 191. 
Mieris, Frans v., den ældre. 

456-459. 
Mieris, Frans v., den yngre. 

500. 
Mieris, Willem. 496. 
Mignon, Abr. 476-477. 
Mirou, A. 128. 
Mijtens, Daniel, den ældre. 

239. 
Mijtens, Johannes. 345. 
Moelenaer, J. M. 325-327. 
Molijn, P.? 229. 
Momper, Frans de. 328-329. 
Momper, Jodocus de. 126- 

127. 
Lorenzo Monacos Stil. 6. 
Moreelse, Paulus. 192. 
Morettos Stil. 23. 
Mosscher, Jan v. 228. 
Mostart, Jan. 78-79. 
Mostart, Gilles. 91. 
Moucheron, F. de. 448-450. 
Murant, E. 388-389. 
Nason, P. 339. 
Nattier, Efter. 551. 
Nederlandsk, 15 Aarh. 72-73. 



106 



Nederlandsk, 16 Aarh. 75-76, 

95, 101. 
Neer, Aert van der. 258-261. 
Neer, Eglon van der. 461-462. 
Netscher, Caspar. 473. 
Neyn, Pieter de. 235. 
Nieutant, W. v. 146. 
Nikkelen, Isaak van. 474-475. 
Norditaliensk, 16. Aarh. 19. 
Ochtervelt, J. 455. 
Oostzanen, Jacob Cornelisz 

van. 77. 
Oosterwyck, M. 437. 
Ostade, A. van. 320-322. 
Ostade, I. van. 378. 
Oudry, J. B. 552. 
Ovens, Juriaen. 310-311. 
Palamedes, A. 252. 
Patenier, J. de. 80. 
Pencz, G. 123. 
Perrier, F.? 547. 
Piazzetta, G. B. 55-55. 
Pieterszen, A. 99. 
Pietro, Gecco di. 3. 
Pijnacker, Adam. 386. 
Poelenburgh, G. v. 204. 
Poorter, W. de. 296-297. 
Potter, Paulus. 403. 
Potter, Pieter. 247. 
Pourbus, P.? 88. 
Poussin, N. 548. 
Pousiin, Efterligner af. 549. 
P. K. 409. 
P. V. H. 410. 
Rafael, Efter. 15. 
Raeburn, H. 561. 
Ramsay, A. 559. 
Ravesteyn, Anthony v. 202. 



Ravesteyn, Arnold v. 346. 
Ravesteyn, Jan. 195-196. 
Ravesteyn, Hubert. 469. 
Rembrandt van Rijn. 276-284. 
Rembrandt, Efter. 285. 
Ribera, J. de. 61-62. 
Ring, P. de. 352. 
Robusti, Jac. kaldet Tinto- 

retto. 29-30. 
Roghman, R. 286. 
Romano, Guilio. 16. 
Romeyn, W. 391. 
Romney, G. 560. 
Rosa, Salvator, 42-44. 
Roymerswale, M. v. 84. 
Rubens, P. P. 17, 136-142. 
Ruisdael, J. v. 423-430. 
Ruisdael, J. S. v.? 440. 
Ruysdael, S. v. 270-273. 
Rijckaert, D. 171-173. 
Saeftleven, G. v. 319. 
Saeftleven, H. v. 330-332. 
Saverij, R. 199-200. 
Schalcken, G. 485. 
Schellinx, W. 419. 
Schidone, B. 35. 
Schubruck, P. 129. 
Schut, C.? 154. 
Seghers, D. 148. 
Sellaer, V. 87. 
Sieberechts, J. 182. 
Slabbart, K. 365. 
Slingelandt, P. v. 478-479. 
Snyders, F. 143-144. 
Solario, Antonio. 14. 
Solimena, Fr.? 52. 
Somer, P. v. 132. 
Son, Joris v. 177-178. 



107 



Sorgh, H. M. 337. 
Spansk, 15. Aarh. 58. 
Spansk, 17. Aarh. 67. 
Spreeuw, J. v. 289. 
Steen, Jan. 413-415. 
Steenwijck, H. v. 201. 
Stoop, D. 324. 
Stoop, M. 245-246. 
Storck, A. 438. 
Swanenbiirch, J. v. 194. 
Swanerelt, H. v. 249. 
Sydtysk, 15. Aarh. 102-103. 
Teniers, D. 165. 
Teniers, J. 176. 
Tiepolo, D. 57. 
Tilborch, G. v. 179-181. 
Theotocopuli, D. (el. Greco). 

59. 
Timm, R. 501-503. 
Tocqué, L. 553. 
Troy, I. F. de. 550. 
Tuscher, M. 544. 
Tysk, 122. 

Ubekendt, 18. Aarh. 545. 
Utrecht, A. v. 155-156. 
Uijtenbrouck, M. v. 210. 
Vadder, L. de. 164. 
Vaga, P. del. 24. 
Valckenborch, L. v. 96-98. 
Valkenburg, D. 497-498. 
Vecellio, Tiziano. 20. 
Velasquez' Værksted. 64. 
Velde, Adr. v. de. 464. 
Yelde, E. v. de. 219-222. 
Veide, W. v. de. 451-452. 
Yenetiansk, 16. Aarh. 31. 



Venne, A. v. der. 206-207. 
Verboom, A, 421. 
Verburgh, D.? 495. 
Verelst, P. 362. 
Verelst, S. 486. 
Verkolje, J. 489. 
Vermeulen, J. 275. 
Vernet, J., Efter. 555. 
Versehuring, H. 418. 
Vertangen, D. 240-241. 
Victor, Jac. 482-483. 
Victor, Jan. 306-308. 
Victoryns, A. 323. 
Vinci, Leonardo da, Efter. 10. 
Vinckboons, D.V 133-135. 
Vlieger, S. de. 253-256. 
Vliet, II. V. 338. 
Vonck, Elias. 259. 
Vonck, Johannes? 439. 
Voort, G.v. der. 197-198. 
Vrancx, S. 130. 
Vries, R. v. 442. 
Vroom, C. 223-226. 
Wahl, I. S. 541-543. 
Weenix, Jan. 480. 
Werff, A. V. der. 494. 
Wildens, J. 147. 
V^ijck, Th. 347-351. 
Wijnants, Jan. 441. 
Wouters, F. 175. 
Wouwermans, Philips. 366- 

368. 
Wouwermans, Pieter. 395. 
Wuchters, Abr. 515-520. 
Zeeman, R. 396-397. 
Zurbaran, F. da. 63. 



108 



FINSKE, NORSKE OG SVENSKE 
KUNSTNERE 



Bergh, Edvard. 624. 
Bergh, Richard. 637-638. 
Bjorck, Oscar. 639-640. 
Borjeson, John. 658-659, 
Collett, Fredrik. 588. 
Dahl, J. C. 556-584. 
Edelfelt, Albert. 665. 
Eiebakke, August. 609. 
Eldh, Carl Johan. 663. 
Eriksson, Christian. 661-662. 
Eugen, H. K. H. Prins 644. 
Fagerlin, Ferdinand. 623. 
Fearnley, Thomas. 585. 
Finne Døvle Berg, Augusta. 

618-619. 
Folkestad, Bernhard. 613. 
Gude, Hans. 586-587. 
Gothe, Gustaf. 657. 
Heiberg, Jean. 616. 
Hennings, Gosta von. 645. 
Henning, Gerhard. 664. 
Holmboe, Thorolf. 608. 
Isakson, Karl. 652-653. 
Jacobsen, August. 610-611. 
Karsten, Ludvig. 612. 
Kreuger, Niels. 636. 
Krohg, Christian. 593-596. 



Larsson, Carl. 628. 
Liljefors, Bruno. 642. 
Lindstrom, Rikard. 654. 
Lund, Henrik. 614-615. 
Lundberg, Theodor. 660. 
Munch, Edvard. 605-607. 
Munthe, Ludvig. 589. 
Munthe, Gerhard. 592. 
Nordstrom, Karl. 629-635. 
Norrman, Herman. 643. 
Nylund, Felix. 666. 
Peterssen, Eilif. 597-598. 
Rosen, Georg von. 626. 
Sergei, Johan Tobias. 655- 

656. 
Sinding, Otto. 590. 
Sinding, Stephan. 617. 
Sjoberg, Axel. 646. 
Skredsvig, Christian. 599. 
Strindberg, August. 627. 
Thaulow, Frits. 591. 
Vigeland, Gustav. 620-622. 
Wahlberg, Alfred. 625. 
Werenskiold, Erik. 600-604. 
Wilhelmson, Carl. 647-651. 
Zorn, Anders. 641. 



UNIVERSITY OF MICHIGAN 



3 9015 02987 7340 



»SVA'i't'a V '4. S, ^ >> "T^J-'ti^ XV >r V* 'f-f'Vl 'X , 1 •- 'rt.f *«,/'« KB/J ' T 1 i* 



i«rV*^ ';i),^.^>^^^ V 



/ ^^ - , 






:* '^¥ .